deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

                                                          

                                                                                      R E G U L A M I N

 

Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

 

                                                                                                 

                                                                                                        I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. Jest organem Spółki sprawującym nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

§ 2.

1.     Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję.

3.     Mandaty członków z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok kadencji.

4.     Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce innej osoby, której powołania nie zatwierdzono.

 

 

§ 3.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 

1)         ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)         ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

3)         składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4)         zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

5)         delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki
w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

6)         zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

7)         ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

8)         przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,

9)         dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

10)       wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

11)       na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego,

12)       wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 82) oraz przepisów art. 21-31 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późń. zm.).

 

 

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje, powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

             II.        ORGANIZACJA PRACY RADY I WYKONYWANIE ZADAŃ

 

§ 1.

 

1.     Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego.

2.     Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Zastępcę i Sekretarza Rady. Posiedzenie to powinno odbyć się w ciągu 30 dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

3.     Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę
i Sekretarza Rady.

 

§ 2.

 

1.     Przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2.     Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających z niniejszego Regulaminu i Statutu Spółki.

3.     Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady powinien stosować się do uchwał
i opinii Rady, a także – w miarę potrzeby – uzgadniać swoje decyzje z Wiceprzewodniczącym rady.

 

§ 3.

 

Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną i odpowiada za dokumentację prac Rady. W zakresie tych funkcji Sekretarz podlega Przewodniczącemu Rady.

 

§ 4.

 

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Sekretarz Rady.

 

§ 5.

 

Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady zespoły robocze do zbadania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji; umowy z wykonawcami takich prac zawiera na wniosek Przewodniczącego Rady Zarząd Spółki.

 

 

§ 6.

 

1.     Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2.     Zasady wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. określa rada po zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

 

§ 7.

1.     Przewodniczący jest uprawniony – w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej – zażądać zwołania posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący lub inny, upoważniony Członek Rady. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny Członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć
w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu.

2.     Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

 

§ 8.

 

1.     W celu umożliwienia Radzie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, a także informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.

2.     Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować
z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku, jest zobowiązany złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia ich przedłożenia.

3.     Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

 

§ 9.

 

1.     Członkowie Rady przy wykonywaniu swojej funkcji powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2.     Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

3.     Spółka ponosi koszty działalności Rady.

 

 

                                                                          III.        ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 

 

§ 10.

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

 

§ 11.

 

1.     Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2.     W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, termin i proponowany porządek obrad.

§ 12.

 

1.     Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, listami poleconymi, przesyłkami nadanymi pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną albo też w inny sposób. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego terminu, nie więcej jednak niż do dwóch dni.

2.     W zawiadomieniach należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady, obecni na posiedzeniu, wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane przynajmniej na pięć dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3.     Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać Zarządowi Spółki.

 

§ 13.

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i bez formalnego zwołania określonego
w § 12 ust.1 i 2, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

 

§ 14.

 

1.   Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki.  Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

2.   W razie konieczności posiedzenia mogą się odbywać na zasadzie telekonferencji, jeżeli zapewnione są warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady.

 

 

§ 15.

 

1.   Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie §11 Regulaminu. Osoby takie mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone Przewodniczącemu Rady nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.

2.   Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.   Przewodniczący ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć inny termin kontynuowania posiedzenia Rady.

 

§ 16.

 

Przewodniczący kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

 

§ 17.

 

1.   Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2.   Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady  Nadzorczej.

W przypadku, gdy liczba głosów oddanych „za” uchwałą jest równa sumie  głosów „przeciw”
i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§ 18.

 

1.   Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

2.   Zasady, tryb i sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaną określone w odrębnym regulaminie uchwalonym przez Radę. Regulamin głosowania obiegiem stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.   Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4.   Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

5.   Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 1 i 3 nie dotyczy powołania Członka Zarządu, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 19.

1.   Głosowanie jest jawne.

2.   Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Zastępcy lub Sekretarza Rady oraz w sprawach powoływania i odwoływania  Członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków lub całego Zarządu Spółki, a także na żądanie któregokolwiek z członków Rady, uczestniczących
w posiedzeniu.

 

§ 20.

 

1.   Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2.   Protokół powinien stwierdzić miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady. W protokole należy odnotować, że Rada  – ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej Członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.

3.   Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu.

4.   Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów i uchwał Rady, w której zamieszcza się protokoły
i uchwały Rady, podpisane przez wszystkich Członków Rady uczestniczących w głosowaniu lub przynajmniej przez Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 21.

 

1.   Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady zwołanych na wniosek Zarządu lub jeżeli zostaną zaproszeni do udziału przez Przewodniczącego Rady.

2.   Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki albo członków Rady, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.

 

                                                                                                                                                                 IV.        INNE POSTANOWIENIA

 

§ 22.

 

1.   Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Regulamin głosowania z wykorzystaniem   technicznych środków porozumiewania się (głosowania w trybie obiegowym).

2.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Hutmen S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

 

REGULAMIN

głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się

(głosowania w trybie obiegowym)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Niniejszy Regulamin normuje sposób podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym).

 

§ 2.

Podejmowanie uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) ma zastosowanie wyłącznie do spraw, w których nie podjęcie szybkiej decyzji może spowodować określone skutki dla bieżącej lub przyszłej sytuacji finansowej lub marketingowej Spółki lub Grupy Kapitałowej.

 

§ 3.

Wniosek o podjęcie uchwały z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) może złożyć każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie, szczegółowo opisujące istotę sprawy oraz projekt uchwały uzgodniony z Sekretarzem Rady. Wniosek składany jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który po jego zaakceptowaniu, przekazuje go Sekretarzowi Rady do realizacji.

 

§ 4.

Z zasady wyklucza się możliwość podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), w tym tele- i wideokonferencji, dotyczących spraw osobowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a w szczególności: powołania
i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady, powołania i odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia członków w wykonywaniu ich czynności, indywidualnych ocen, warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania, przyznawania premii i nagród.

 

§ 5.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej może wnioskować do Przewodniczącego Rady o odstąpienie od podejmowania uchwał z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), uzasadniając swój wniosek. Po poinformowaniu pozostałych Członków Rady o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnieniu, Przewodniczący Rady podejmuje ostateczną decyzję, o której informuje wszystkich Członków Rady.

 

§ 6.

Niniejszy Regulamin normuje również zasady podejmowania uchwał w przypadku, gdy posiedzenia Rady będą się odbywały na zasadzie tele- i wideokonferencji, o ile zostaną zapewnione warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi Członkami Rady, biorącymi udział w tak odbywanym posiedzeniu.

 

II. PROCEDURA PODEJMOWANIA UCHWAŁ W TRYBIE GŁOSOWANIA OBIEGIEM

 

§ 7.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady o podjęciu uchwały z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną
i dokumentację prac Rady, wyznaczona przez Zarząd, przesyła do wszystkich Członków Rady, wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały.

 

§ 8.

Wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały przesyła się
z wykorzystaniem listu poleconego lub/i faksu, lub/i w formie wiadomości poczty elektronicznej.

 

§ 9.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie potwierdzają fakt otrzymania wniosku o podjęcie uchwały wraz
z jego uzasadnieniem i projektem uchwały. Potwierdzenie przesyłane jest do osoby, która przesłała materiały.

 

§ 10.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania ww. materiałów, Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady, dokonuje ustalenia przyczyn nie otrzymania materiałów oraz dokonuje ich ponownego przesłania
w sposób uzgodniony z Członkiem Rady, który ich nie otrzymał lub otrzymał materiały nieczytelne.

 

§ 11.

O fakcie przesłania oraz o otrzymaniu lub nieotrzymaniu potwierdzenia otrzymania materiałów przez członków Rady i ustalonych przyczynach niedostarczenia materiałów, Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady, powiadamia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§ 12.

Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos na tekście otrzymanej uchwały w sposób jednoznacznie wskazujący zajęte stanowisko wobec głosowanej uchwały, poprzez złożenie swojego podpisu.

 

§ 13.

Członek Rady Nadzorczej przesyła podpisaną uchwałę za pomocą telefaxu do osoby, od której otrzymał materiały chyba, że we wniosku zostało zawarte inne ustalenie.

Uznaje się, że taka forma przesłania uchwały jest dostateczna. O ile powaga sprawy będzie tego wymagała uchwała opatrzona oryginałem własnoręcznego podpisu Członka Rady, zostanie przesłana listem poleconym. Wystąpienie takiej okoliczności zostanie wyraźnie zaznaczone w treści wniosku.

 

§ 14.

Dopuszczalne jest przesyłanie podpisanych uchwał w formie plików elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem, że użyty format uniemożliwia ingerencję w treść oraz zmianę sposobu wyrażenia woli głosującego Członka Rady Nadzorczej oraz umożliwia odczytanie na komputerze adresata.

 

§ 15.

O wyniku głosowania nad uchwałą podejmowaną z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) Sekretarz Rady informuje Przewodniczącego Rady, a następnie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki.

 

§ 16.

Uchwała podjęta w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), na najbliższym posiedzeniu Rady jest opatrywana własnoręcznymi podpisami głosujących Członków Rady, zgodnie ze stanowiskiem wobec tej uchwały zajętym w głosowaniu, a wyrażonym na treści uchwały przesłanej do Sekretarza Rady lub wskazanej przez niego osoby.

 

§ 17.

Fakt podjęcia uchwały w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym nastąpiło własnoręczne jej podpisanie przez głosujących Członków Rady.

§ 18.

Uchwała podjęta z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje załączona do ww. protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z przesłanymi indywidualnie przez poszczególnych Członków Rady uchwałami.

 

III.  PROCEDURA PODEJMOWANIA UCHWAŁ W TRAKCIE POSIEDZEŃ ODBYWANYCH NA ZASADZIE TELE I WIDEOKONFERENCJI

 

§ 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, które przebiegają w formie telekonferencji odbywają się na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem §6.

 

§ 20.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na warunkach ogólnych z zastrzeżeniem §4 i 5 niniejszego regulaminu.

 

§ 21.

Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos dotyczący uchwały, poprzez ustne wyrażenie swojego stanowiska wobec uchwały, na imienne wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§ 22.

Z przeprowadzonego w ten sposób głosowania Sekretarz Rady lub na jego polecenie osoba bezpośrednio odpowiedzialna za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady sporządza notatkę.

 

§ 23.

Dopuszczalne jest sporządzenie notatki w formie elektronicznego zapisu dźwięku.

 

§ 24.

Uchwała podjęta w trakcie posiedzenia odbywanego na zasadach telekonferencji, na najbliższym posiedzeniu Rady jest opatrywana własnoręcznymi podpisami głosujących Członków Rady, zgodnie ze stanowiskiem wobec tej uchwały zajętym w głosowaniu.

 

§ 25.

Fakt odbycia posiedzenia w formie telekonferencji zostaje odnotowany w protokole z tegoż posiedzenia Rady Nadzorczej, a uchwały opatrzone własnoręcznymi podpisami głosujących Członków Rady, podpisane na następnym posiedzeniu, zostają załączone do tego protokołu.

 

§ 26.

Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej odbywanych na zasadach wideokonferencji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27.

Koszty obsługi głosowań z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności organizacji i przeprowadzenia tele- i wideokonferencji ponosi Spółka.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo