deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Walne Zgromadzenie

Uchwalony przez NWZA w dniu 9 sierpnia 2004 r
Zmieniony przez NZWA w dniu 14 grudnia 2004 r.


REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HUTMEN S.A.


§ 1


 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
 2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.


§ 2


 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
  2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6.


§ 3


 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 2 ust. 7.
 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 4


Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


§ 5


Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.


§ 6


 1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
 3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.


§ 7


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.


§ 8


 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
  1. udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
  2. przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  3. zarządzania głosowania nad wnioskami,
  4. przedstawiania wyników głosowania,
  5. rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.


§ 9


Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.


§ 10


 1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
 3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.


§ 11


Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.


§ 12


Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 13


 1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
 2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.


§ 14


 1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organówi pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
 3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.


§ 15


 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
 3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
  Protokół powinien zawierać:
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - jego zdolności do powzięcia uchwał,
  - powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujące się",
  - zgłoszone sprzeciwy.
 5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
 6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
 7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).


§ 16


 1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
 2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
 3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
 4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.


§ 17


 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
 2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.
 3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
 4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
 6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
 7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
 10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
 11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
 13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.


§ 18


Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie


start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo