deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Kalendarium wydarzeń 2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2016.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2015 roku – 29 lutego 2016 roku
- za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku,
- za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 roku.
II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 15 kwietnia 2016 roku.
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 - 11 sierpnia 2016 roku.
Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 , § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w związku z decyzją o publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku ulegają zmianie terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.
Raporty zostaną opublikowane w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2015 roku – 29 lutego 2016 roku
- za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 roku,
- za III kwartał 2016 roku – 9 listopada 2016 roku.
II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 15 kwietnia 2016 roku.
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016 - 11 sierpnia 2016 roku.
Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 , § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. 20.06.2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2016 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2015.

7)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2015.

8)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015.

9)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015.

10)     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

11)     Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

12)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

13)     Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w 2015 roku.

14)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15)     Zamknięcie obrad.

 

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 4 czerwca 2016 r. (Dzień Rejestracji).

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo