deutsch english mapa serwisu
 
 
 

II kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.II Kwartał 2004


2004-06-30
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2004 r., Spółka została powiadomiona przez DI BRE Banku S.A. o dokonaniu w dniach 23, 24, 25 i 28 czerwca 2004 r. transakcji zakupu od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotu dominującego w stosunku do HUTMEN S.A., 137.085 akcji imiennych, o wartości nominalnej 100 zł każda, spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, stanowiących 23,64% kapitału zakładowego i 20,34% ogólnej liczby głosów na WZ WM Dziedzice S.A.
W wyniku realizacji transakcji, HUTMEN S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Impex-Trans Sp. z o.o. posiada łącznie pakiet 224 371 akcji WM Dziedzice S.A. reprezentujących łącznie 38,69% kapitału i 33,29% liczby głosów na WZ.
Transakcja zakupu akcji została sfinansowana przez HUTMEN S.A. ze środków uzyskanych z pożyczki od Impexmetal S.A. (RB 22/2004 z 23.06.2004 r.)
Wartość aktywów ujawniona w księgach rachunkowych HUTMEN S.A. wyniesie 8.293.642,50 złotych.
Powyższa transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji sektora producentów wyrobów z miedzi i jej stopów w ramach Grupy Kapitałowej Impexmetal wokół HUTMEN S.A. (RB 38/2003 z 22.12.2003 r.).

Kryterium uznania nabytych aktywów za znaczące aktywa - wielkość nabytego pakietu przekracza 20% kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A.


2004-06-23
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2004 r., Spółka została powiadomiona o dokonaniu w dniu 18.06.2004 r. transakcji zakupu od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotu dominującego w stosunku do HUTMEN S.A., 368.572 akcji imiennych serii A spółki Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. z siedzibą w Katowicach, nabytych od pracowników tej spółki. Akcje zostały zakupione po cenie 2,60 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,49% kapitału zakładowego HMN Szopienice S.A. W wyniku dokonanej transakcji HUTMEN S.A. posiada 59,52% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ HMN Szopienice S.A.
Wartość aktywów ujawniona w księgach rachunkowych HUTMEN S.A. wyniesie 958.287,20 złotych.
Powyższa transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji sektora producentów wyrobów z miedzi i jej stopów Grupy Kapitałowej Impexmetal wokół HUTMEN S.A. (RB 38/2003 z 22.12.2003 r.).


2004-06-23
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 22.06.2004 r. otrzymał dwustronnie podpisane aneksy do umowy pożyczki udzielonej HUTMEN S.A. przez Impexmetal S.A. (RB 40/2003 z 22.12.2003 r.). Zgodnie z zawartymi aneksami kwota pożyczki została podwyższona z 44,1 mln zł do 52,0 mln zł. Wykorzystanie pożyczki może nastąpić do 31.07.2004 r. Pozostałe warunki umowy - bez zmian.

2004-06-02
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 28 maja 2004 r.
1. Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, 1.434.434 akcji, stanowiących 50,44 % kapitału zakładowego, 1.434.434 głosów na WZA, stanowiących 74,96 % liczby głosów na WZA odbytym w dniu 28 maja 2004 r.
2. Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, Warszawa ul. Domaniewska 1, 255.000 akcji, stanowiących 8,97 % kapitału zakładowego, 255.000 głosów na WZA, stanowiących 13,33 % liczby głosów na WZA odbytym w dniu 28 maja 2004 r.
3. Skarb Państwa / MSP Warszawa ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 123.702 akcje, stanowiących 4,35 % kapitału zakładowego, 123.702 głosy na WZA, stanowiące
6,46 % liczby głosów na WZA odbytym w dniu 28 maja 2004 r.
4. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Warszawa ul. Postępu 15, 100.000 akcji, stanowiących 3,52 % kapitału zakładowego, 100.000 głosów na WZA, stanowiących 5,23 % liczby głosów na WZA odbytym w dniu 28 maja 2004 r.


2004-05-31
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. w dniu 28 maja 2004 r., powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
Marek Nowakowski,
Piotr Malinowski,
Sebastian Bogusławski.

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości informacje o osobach powołanych do składu Rady Nadzorczej:

Pan Marek Nowakowski ma 54 lata.

Wykształcenie: wyższe
Listopad 1989 - grudzień 1989 University of Stirling, Wielka Brytania
- Training Programme for Management of Medium-size Companies
Luty 1988 - Październik 1988 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- Studia dyplomatyczne
Październik 1982 - Czerwiec 1984 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i
Administracji Publicznej
- Studium podyplomowe
Październik 1970 - Czerwiec 1975 Politechnika Łódzka
- Uzyskanie tytułu magistra inżyniera chemika

Doświadczenie zawodowe:
Kwiecień 1996 - do chwili obecnej Grupa Doradztwa Strategicznego Warszawa
Partner Zarządzający GDS Sp. z o.o.
Listopad 1992 - Marzec 1996 BURSON-MARSTELLER Warszawa
Dyrektor Zarządzający, członek zarządu Burson-Marsteller Europe
Wrzesień 1990 - Czerwiec 1992 Ministerstwo Ochrony Środowiska , Warszawa
Dyrektor, Departament Współpracy z Zagranicą
Czerwiec 1989 - Wrzesień 1990 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą, Warszawa
Specjalista
Luty 1984 - Czerwiec 1989 Urząd Rady Ministrów , Warszawa
Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Marzec 1980 - Luty 1984 Kancelaria Sejmu RP , Warszawa
Sekretarz Komisji Sejmowych
Grudzień 1975 - Marzec 1980 Politechnika Łódzka, Łódź
Pracownik dydaktyczny

Inne:
Kurs public relations - European College w Bruggi, Belgia (lipiec 1992).Kurs dotyczący ekonomicznych aspektów ochrony środowiska - World Trade Center, Nowy Jork, USA (1991). Kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa (2002).

Pan Marek Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A.

Pan Piotr Malinowski ma 34 lata.
Wykształcenie: wyższe
1998 Ukończona aplikacja radcowska, wpis na listę radców prawnych w
OIRP w Warszawie numer WA4322
1989-1994 Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Specjalizacja: Prawo Handlowe i Prawo Finansowe
1993 University of Strasbourg - Francja Kierunek: "Prawo porównawcze",
uczestnik stypendium,sesja wiosenna

Doświadczenie zawodowe:
2001-obecnie Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Malinowskiego - właściciel
2001-2002 PZU NFI Management Sp. z o.o. - Dyrektor Departamentu Prawnego
1999-2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA GSM) - Radca Prawny
1997-1999 Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. - Radca Prawny
1995-1996 Fundacja "Teraz Polska" - Dyrektor Departamentu Prawnego
1994-1999 Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji,
Instytut Nauk Administracyjno-Prawnych, Zakład Prawa Finansowego - Asystent
1993-1994 Powszechna Kasa Oszczędności - bank państwowy, Biuro
Prawne Centrali
Specjalistazespołu legislacji Biura Prawnego
Inne:
Dotychczasowe uczestnictwo w Radach Nadzorczych: WMP Inwestment S.A., Inmeg S.A., Budus S.A.

1998 - Doradca Prawny Ministra Finansów - Leszka Balcerowicza - Udział w
pracach zespołu do spraw reformy finansów publicznych.

1997 - Najwyższa Izba Kontroli - Wykładowca prawa finansowego na aplikacji dla
kontrolerów NIK.

1994 - Rada Europy - Delegatura Polska - Współpraca w zakresie szkoleń w
obsłudze systemu wyszukiwania informacji prawnych Wspólnot Europejskich.

Pan Piotr Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A.

Pan Sebastian Bogusławski ma 30 lat.
Wykształcenie: wyższe
1999-2000 Studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole
Głównej Handlowej
1993-1999 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Magisterium na kierunku Finanse i Bankowość
1989-1993 Liceum im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Doświadczenie zawodowe:

1 I 1999 - 15 II 1999 Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP
15 II 1999 - 30 VI 2003 Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP
V 2001 - VII 2003 Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Fabryki Kotłów Rafako SA
1 VII 2003 - Zarządzający Funduszem OFE Pekao
IV 2004 - Członek Rady Nadzorczej Swarzędz SA

Inne:

1993 Finalista Olimpiady Geograficznej - 24 miejsce w Polsce
VI 1994, VII 1995, VII 1996 International Language Academy Cambridge, Kings
Street College London
- kurs języka angielskiego
X 1997 - II 1998 Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych obejmujący
m.in. finanse, rachunkowość, prawo cywilne i handlowe
V 1999 Licencja doradcy inwestycyjnego nr 151

Pan Sebastian Bogusławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A.2004-05-29
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 28 maja 2004 r, w siedzibie Spółki:

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. we Wrocławiu za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2003.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 192.495 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3.417 tys. zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy).
Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.057 tys. zł (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy).
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. o kwotę: 474 tys. zł ( czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. we Wrocławiu za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/V/2004 r. z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN (skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HUTMEN (skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową) za rok obrotowy 2003.
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 305.087 tys. zł. (trzysta pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy).
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3.692 tys. zł. (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące).
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.332 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące).
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. na sumę: 231 tys. zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy ).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 76/V/2004 z dnia 12 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomicznego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.
2. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 77/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., udziela Członkowi Zarządu
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Ewie Czarneckiej Bossak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 24 stycznia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kisilowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 26 lutego 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sylwianie Dudzie
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r.
do 30 maja 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Kłuskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Dąbrowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Dadasowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2003

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia przeznaczyć w całości zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2003 w kwocie 3.416.845,43 zł. (słownie: trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i 43 grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. we Wrocławiu (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 28.440.300 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych do kwoty nie większej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 56.880.600 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu) nowych akcji serii C o jednostkowej wartości nominalnej równej 10 (słownie: dziesięć) złotych (zwanych dalej "Akcjami serii C").
3. Akcje serii C są akcjami na okaziciela.
4. Cena emisyjna Akcji serii C będzie wynosić 11 (słownie: jedenaście) złotych.
5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie gotówką.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
7. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii C Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A i B w dniu 05 lipca 2004 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będą do objęcia 2 akcje serii C.
3. Akcje serii C nieobjęte przez Akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminów wykonywania prawa poboru;
2) dokonania przydziału Akcji serii C;
3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4. [Zmiana Statutu]
Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C nastąpi z jednoczesną zmianą § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A;
- 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B;
- nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C."

§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki HUTMEN S.A. we Wrocławiu:

1) Tytułu IV otrzymuje brzmienie:
IV. ORGANY SPÓŁKI,

2) § 12 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

3) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

5) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

6) § 18 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także zastępcę i sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Rady.

7) § 21 ust. 2 pkt. 1, 2 i 10 otrzymują brzmienie:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 1/2 części kapitału zakładowego,

8) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu.

9) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

10) § 30 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. we Wrocławiu Pana Marka Nowakowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. we Wrocławiu Pana Piotra Malinowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. we Wrocławiu Pana Sebastiana Bogusławskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku z trwającą i nie zakończoną procedurą wyboru przedstawiciela pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, wyłoniony w tych wyborach przedstawiciel pracowników do Rady Nadzorczej, zostanie powołany przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w trakcie obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.


2004-05-28
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2004 r., do Spółki wpłynęło pismo HMN Szopienice S.A., spółki zależnej od HUTMEN S.A., informujące o otrzymaniu dwustronnie podpisanej w dniu 10 maja 2004 r. umowy sprzedaży wszystkich udziałów Odlewni Metali Szopienice Sp. z o.o., w której HMN Szopienice posiada 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Przedmiotem sprzedaży jest 100 udziałów w spółce Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o., po 500 zł każdy, stanowiących 100% udziałów tej spółki.
Nabywcą udziałów jest spółka Złomrex Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju przy ul. Zielonej 28, wpisana do KRS pod numerem 0000113446.
Wartość przedmiotu sprzedaży w księgach HMN Szopienice S.A. wynosi 50.000 zł.
Cena sprzedaży wynosi 440.000 zł.
Umowa sprzedaży została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi:
1. otrzymanie przez nabywcę udziałów bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na koncentrację przedsiębiorców,
2. zawarcia przez HMN Szopienice S.A. i Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. aneksu do umowy pożyczki, na podstawie którego Odlewnia Metali Szopienice S.A. Sp. z o.o. spłaci HMN Szopienice S.A. w terminie 5 dni roboczych zaciągniętą pożyczkę, zaś HMN Szopienice zwolni zabezpieczenia pożyczki,
3. zawarcia przez HMN Szopienice S.A. i Złomrex Sp. z o.o. umowy sprzedaży majątku dzierżawionego obecnie przez Odlewnię Metali Szopienice sp. z o.o.,
4. HMN Szopienice S.A. przedstawi spółce Złomrex Sp. z o.o. w dniu zawarcia umowy sprzedaży majątku dzierżawionego obecnie przez Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o., aktualne na dzień zawarcia umowy, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych.
Kryterium uznania aktywów za znaczące jest przekroczenie 20% kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej


2004-05-25
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2004 roku, do Spółki wpłynęło pismo Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Pani Barbary Dąbrowskiej informujące o jej rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. z funkcji Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

2004-05-19
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 28 maja 2004 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.:

Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2003.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 192.495 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3.417 tys. zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy).

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.057 tys. zł (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy).

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. o kwotę: 474 tys. zł. ( czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/V/2004 r. z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN . za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN (skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HUTMEN (skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową ) za rok obrotowy 2003.

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 305.087 tys. zł. (trzysta pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 3.692 tys. zł. (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące/

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.332 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 r. na sumę: 231 tys. zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy ).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 75/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., udziela Członkowi Zarządu
Adamowi Marcelemu Dusińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 maja 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 76/V/2004 z dnia 12 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków:
1. Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomicznego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.
2. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 77/V/2004 z dnia 12 maja 2004 r., udziela Członkowi Zarządu

Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w wymienionym wyżej okresie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Ewie Czarneckiej Bossak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r do 24 stycznia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Jerzemu Kisilowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 26 lutego 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sylwianie Dudzie
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Kłuskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 maja 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 30 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Barbarze Dąbrowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Marcinowi Dadasowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 maja 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2003

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia przeznaczyć w całości zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2003 w kwocie 3.416.845,43 zł. (słownie: trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i 43 grosze) na kapitał zapasowy Spółki

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "HUTMEN" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 28.440.300 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych do kwoty nie większej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 56.880.600 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu) nowych akcji serii C o jednostkowej wartości nominalnej równej 10 (słownie: dziesięć) złotych (zwanych dalej "Akcjami serii C").
3. Akcje serii C są akcjami na okaziciela.
4. Cena emisyjna Akcji serii C będzie wynosić 11 (słownie: jedenaście) złotych.
5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie gotówką.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
7. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii C Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A i B w dniu 24 czerwca 2004 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będą do objęcia 2 akcje serii C.
3. Akcje serii C nieobjęte przez Akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminów wykonywania prawa poboru;
2) dokonania przydziału Akcji serii C;
3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4. [Zmiana Statutu]
Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C nastąpi z jednoczesną zmianą § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A;
- 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B;
- nie więcej niż 5.688.060 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C."

§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/V/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki HUTMEN S.A.:
1) Tytułu IV otrzymuje brzmienie:
IV. ORGANY SPÓŁKI
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
3) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu.
5) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
6) § 18 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
7) § 21 ust. 2 pkt. 1,2 i 10 otrzymują brzmienie:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 1/2 części kapitału zakładowego,
8) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu.
9) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
10) § 30 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 24, 25, ....

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

.................................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.2004-05-13
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2004 roku, do Spółki wpłynęło pismo Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Pana Piotra Nadolskiego informujące o jego rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. z funkcji Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

2004-05-11
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dwustronnie podpisane Umowy kredytowe zawarte z BANK PEKAO S.A.
1. Zgodnie z zawartą w dniu 30 kwietnia 2004 r. umową kredytową HUTMEN S.A. otrzymuje kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln.zł . Termin spłaty kredytu przypada na dzień 29.04.2005 r.
2. Zgodnie z zawartą w dniu 4 maja 2004 r. umową kredytową HUTMEN S.A. otrzymuje kredyt obrotowy w kwocie 5 mln.zł . Termin spłaty kredytu przypada na dzień 03.05.2005 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Łączna wartość zawartych umów przekracza 10 % kapitałów własnych.


2004-05-06
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN we Wrocławiu, wpisanej w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 28 maja 2004 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Porządek obrad :
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2003,
b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2003,
c) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

10) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003 r.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
14) Zamknięcie obrad.

W związku z uchwałą przewidzianą w pkt. 11 Porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 24 czerwca 2004 r.

W związku z pkt. 11 i 12 porządku obrad Zarząd HUTMEN S.A. podaje projektowane zmiany Statutu:

Dotychczasowy § 8 Statutu o treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.440.300 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 2.844.030 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
- 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030;

otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, w tym na:
- 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
- 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030;
- nie więcej niż 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090;

Brzmienie dotychczasowe tytułu IV:

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Proponowane brzmienie tytułu IV:

IV. ORGANY SPÓŁKI

Brzmienie dotychczasowe § 12:

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 12:

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Brzmienie dotychczasowe § 13 pkt. 1:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.

Proponowane brzmienie § 13 pkt. 1:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.

Brzmienie dotychczasowe § 15:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowane brzmienie § 15:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu.

Brzmienie dotychczasowe § 17 pkt. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Proponowane brzmienie § 17 pkt. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Brzmienie dotychczasowe § 18 pkt. 1:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

Proponowane brzmienie § 18:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej na nową kadencję zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

Brzmienie dotychczasowe § 21 ust 2. pkt. 1,2 i 10:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości , do wartości ½ części kapitału zakładowego,

Proponowane brzmienie § 21 ust. 2 pkt. 1,2 i 10:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 1/2 części kapitału zakładowego,
Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 2:

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. W przypadku kiedy uchwała taka będzie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

Proponowane brzmienie § 28 ust. 2:

2. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu.

Brzmienie dotychczasowe § 29 pkt. 1:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Proponowane brzmienie § 29 pkt. 1:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Brzmienie dotychczasowe § 30 ust. 1 pkt. 9:

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt. 9:

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych


Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.


2004-05-06
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2004 roku, otrzymał opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dotyczącą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2003.
W związku z powyższym, na podstawie § 67 ust. 10 RRM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z późniejszymi zmianami, ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego GK HUTMEN za 2003 rok, określony w raporcie bieżącym nr 4/2003, z dnia 12 czerwca 2004 roku na dzień 10 maja 2004 roku.


2004-04-20
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2004 roku, do Spółki wpłynęło pismo Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Pana Wiesława Strąka informujące o jego rezygnacji z dniem 19 kwietnia 2004 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

2004-04-16
Zarząd HUTMEN S.A. oświadcza, że w Spółce są stosowane zasady ładu korporacyjnego w zakresie ujawnionym w raporcie bieżącym z dnia 30 czerwca 2003 r.

2004-04-14
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2004 roku zmarł Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S,.A. Pan Jacek Suchorowski, który w składzie Rady był przedstawicielem pracowników Spółki.

2004-04-13
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2004 roku, otrzymał opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dotyczącą badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
W związku z powyższym, na podstawie § 67 ust. 10 RRM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z późniejszymi zmianami, ulega zmianie termin przekazania raportu rocznego HUTMEN S.A. za 2003 rok, określony w raporcie bieżącym nr 4/2003, z dnia 30 kwietnia 2004 roku na dzień 16 kwietnia 2004 roku.


2004-04-03
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2004 r. Spółka otrzymała dwustronnie podpisaną Umowę kredytową zawartą z BRE Bank S.A. Zgodnie z zawartą w dniu 30 marca 2004 r. umową kredytową HUTMEN S.A. otrzymuje kredyt obrotowy złotowy w kwocie 4 mln.zł . Spłata kredytu odbywać się będzie sukcesywnie w sześciu ratach a termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 18 grudnia 2004 r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10 % kapitałów własnych.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo