deutsch english mapa serwisu
 
 
 

III kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.III Kwartał 20042004-09-29
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036660 informuje, że w dniu 28 września 2004 roku otrzymał uchwałę nr 432 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 września 2004 r. , na mocy której Zarząd KDPW postanowił o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, z dniem 1 października 2004 r., 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A., o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda oraz oznaczyć je kodem PLHUTMN00017. W w/w uchwale Zarząd KDPW stwierdził, że wraz z przyjęciem akcji serii C HUTMEN S.A., oznaczonych kodem PLHUTMN00058, zamyka się konta praw do tych akcji. Ponadto Zarząd KDPW stwierdza, że z dniem 1 października 2004 r. kodem PLHUTMN00017 oznaczonych jest 8.532.090 (osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji HUTMEN S.A.

2004-09-27
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036660 informuje, że w dniu 27 września 2004 roku otrzymał uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
1. Uchwałę nr 313 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowań praw do nowych akcji spółki HUTMEN S.A., w której Zarząd Giełdy wyznaczył 30 września 2004 r. jako dzień ostatniego notowania 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A., o wartości nominalnej 10 dziesięć) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2004 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLHUTMN00058".
2. Uchwałę nr 314 z dnia 24 września 2004 r., w której Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2004 r., o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 października 2004 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje spółki HUTMEN S.A.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki HUTMEN S.A i ich asymilacji w dniu 1 października 2004 r. z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem "PLHUTMN00017".


2004-09-24
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036660 informuje, że w dniu 23 września 2004 roku Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając jako pełnomocnik HUTMEN S.A., złożył wniosek o wprowadzenie 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w następstwie asymilacji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2004-09-20
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 17 września 2004 roku, do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu, w dniu 9 września 2004 r. rejestracji 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C. W związku z powyższym dokonano rejestracji zmian w rejestrze HUTMEN S.A., prowadzonym pod numerem KRS 0000036660 dotyczących zmiany § 8 Statutu Spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 28.440.300 (dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta) złotych na kwotę 85.320.900 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych, zmiany ilości wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z liczby 2.844.030 (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) sztuk na 8.532.090 (osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) sztuk . Ogólna liczba głosów na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy HUTMEN S.A., wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 8.532.090 (osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) głosów.

2004-08-18
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2004 roku, do Spółki wpłynęło pismo Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Pana Marka Nowakowskiego informujące o jego rezygnacji z dniem 16 sierpnia 2004 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

2004-08-10
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu , informuje że:
1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 10 sierpnia 2004 r. przyjął do depozytu 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A. o wartości nominalnej 10 (dziesięć)złotych każda i nadał im kod PLHUTMN00058.
2. Zarząd Giełdy Papierów wartościowych w dniu 10 sierpnia 2004 r. podjął uchwałę o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A. o wartości nominalnej 10 (dziesięć)złotych każda.
3. Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HUTMEN S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 11 sierpnia 2004 r. Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HUTMEN-PDA" i oznaczeniem "HTMA".


2004-08-10
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 9 sierpnia 2004 r.
1. Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, 1.434.434 akcje, stanowiące 50,44 % kapitału zakładowego, 1.434.434 głosy na WZA, stanowiące 75,78 % głosów na WZA odbytym w dniu 9 sierpnia 2004 r.
2. Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, Warszawa ul. Domaniewska 1, 255.000 akcji, stanowiących 8,97 % kapitału zakładowego, 255.000 głosów na WZA, stanowiących 13,47 % głosów na WZA odbytym w dniu 9 sierpnia 2004 r.
3. Skarb Państwa / MSP Warszawa ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 123.702 akcje, stanowiące 4,35 % kapitału zakładowego, 123.702 głosy na WZA, stanowiące 6,54 % głosów na WZA odbytym w dniu 9 sierpnia 2004 r.


2004-08-10
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 9 sierpnia 2004 r, w siedzibie Spółki:

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 09 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu:

1/ Dotychczasowy paragraf 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

2/ Dotychczasowy paragraf 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6.

3/ Dotychczasowy paragraf 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 2 ust. 7.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4/ Dotychczasowy paragraf 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5/ Dotychczasowy paragraf 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

6/ Dotychczasowy paragraf 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.

7/ Dotychczasowy paragraf 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

8/ Dotychczasowy paragraf 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

9/ Dotychczasowy paragraf 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

10/ Dotychczasowy paragraf 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat

11/ Dotychczasowy paragraf 11 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

12/ Dotychczasowy paragraf 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

13/ Dotychczasowy paragraf 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

14/ Dotychczasowy paragraf 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

15/ Dotychczasowy paragraf 15 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujące się",
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

16/ Dotychczasowy paragraf 16 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

17/ Dotychczasowy paragraf 17 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

18/ Dotychczasowy paragraf 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

19/ Dotychczasowy paragraf 19 zostaje skreślony.

§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uwzględniając zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonane na podstawie §1 niniejszej uchwały ustala poniższy tekst jednolity przedmiotowego Regulaminu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HUTMEN S.A.

§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6.

§3
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 2 ust. 7.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§4
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 5
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§6
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.

§7
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

§9
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

§10
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.

§11
Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§12
Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

§13
1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

§14
1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

§15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujące się",
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

§16
1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

§17
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10.Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust.2 i 3.
11.Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
12.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13.Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

§18
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 09 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. we Wrocławiu Pana Dariusza Grzyba.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w trakcie obrad NWZA na wniosek Zarządu Spółki odstąpiono od rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w prawie połączenia Spółki Impex - Trans Sp. z o.o. z Hutmen S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Impex - Trans Sp. z o.o. jako Spółki przejmowanej na Hutmen S.A. jako Spółkę przejmującą
Zarząd wnioskował o rozpatrzenia tego punktu w trakcie odrębnego Zgromadzenia zwołanego w terminie późniejszym.
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości informacje o osobie powołanej do składu Rady Nadzorczej:

Pan Dariusz Grzyb ma 45 lat. Posiada wykształcenie średnie techniczne (Technikum Mechaniczno-Elektryczne). Od 1979 roku do chwili obecnej pracuje w HUTMEN S.A. zaczynając od stanowiska robotniczego w wydziale ciągarni (1979-1986). Następnie kolejno obejmując stanowiska Brygadzisty Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1986-1990), Mistrza Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1990-1994), Kierownika Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1994-1998). Od dnia 1 grudnia 1998 roku do dnia dzisiejszego, pracuje na stanowisku Kierownika Działu Magazynów i Spedycji.

Pan Dariusz Grzyb został powołany do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. jako przedstawiciel pracowników w jej składzie, wyłoniony w wyborach powszechnych.
Pan Dariusz Grzyb nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


2004-08-07
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w związku brakiem możliwości określenia daty rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego, działając zgodnie z zapisami punktu 3.12 III Rozdziału prospektu emisyjnego Akcji serii C, zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do KDPW o zarejestrowanie PDA dla Akcji serii C oraz do Zarządu GPW o wprowadzenie ich do obrotu na rynku podstawowym GPW. Wnioskiem zostało objętych 5.688.060 praw do akcji serii C spółki HUTMEN S.A.

2004-08-03
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 2 sierpnia 2004 r. podpisał aneks do umowy pożyczki udzielonej HUTMEN S.A. przez Impexmetal S.A. Zgodnie z podpisanym aneksem spłata pożyczki w kwocie 52 mln złotych nastąpi w dniu 2 sierpnia 2004 r. Środki na spłatę ww pożyczki pochodzą z wpływów z emisji akcji serii C HUTMEN S.A. W kwocie spłaconej pożyczki w wysokości 52 mln złotych uwzględniono kwotę 31.557.548 złotych z tytułu realizacji umowy umownego potrącenia wierzytelności Impexmetal S.A. w stosunku do HUTMEN S.A. z tytułu umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2003 r. z wierzytelnością HUTMEN S.A. w stosunku do Impexmetal S.A. o opłacenie akcji serii C (stosownie do postanowień punktu 3.11.8 w Rozdziale III prospektu emisyjnego Akcji serii C). Spłata pożyczki zaciągniętej przez HUTMEN S.A. od Impexmetal S.A. jest realizacją celu emisji akcji serii C, stosownie do punktu 1.6 Rozdziału I prospektu emisyjnego Akcji serii C.
Pozostałe warunki umowy - bez zmian.

Łączna kwota pożyczki przekracza wartość 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A.


2004-08-03
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że w dniu 2 sierpnia 2004 r. otrzymał od HMN Szopienice S.A. - spółki zależnej od HUTMEN S.A., zawiadomienie o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających umowę sprzedaży, zawartą przez HMN Szopienice S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul Lwowskiej 23, a ZŁOMREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju przy ul. Zielonej 28, dotyczącą sprzedaży wszystkich udziałów Odlewni Metali Szopienice Sp. z o.o., w której HMN Szopienice posiadała 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Jednym z istotnych warunków zawieszających było zawarcie przez HMN Szopienice S.A. i ZŁOMREX Sp. z o.o. umowy sprzedaży majątku dzierżawionego przez Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o. Realizacja tego warunku nastąpiła poprzez zawarcie w dniu 30 lipca 2004 r. umowy sprzedaży przez HMN Szopienice S.A., na rzecz ZŁOMREX Sp. z o.o. majątku HMN Szopienice S.A. dotychczas dzierżawionego przez Odlewnię Metali Szopienice Sp. z o.o., za kwotę 3 mln złotych.


2004-07-30
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że ze względu na niezależne od Spółki opóźnienie procesu przygotowania połączenia spółki Impex - Trans Sp. z o.o. - spółki przejmowanej z HUTMEN S.A. - spółką przejmującą, zamierza wnioskować do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o skreślenie punktu dotyczącego tej sprawy z porządku obrad i rozpatrzenie go na Zgromadzeniu, które odbędzie się w późniejszym terminie. Ponadto Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 9 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.:

Projekt

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu:

1/ Dotychczasowy paragraf 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie".

2/ Dotychczasowy paragraf 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6."

3/ Dotychczasowy paragraf 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 2 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

4/ Dotychczasowy paragraf 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

5/ Dotychczasowy paragraf 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

6/ Dotychczasowy paragraf 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1."Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania."

7/ Dotychczasowy paragraf 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał."

8/ Dotychczasowy paragraf 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu .
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: - dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, - wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu."

9/ Dotychczasowy paragraf 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia."

10/ Dotychczasowy paragraf 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat."

11/ Dotychczasowy paragraf 11 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym".

12/ Dotychczasowy paragraf 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia."

13/ Dotychczasowy paragraf 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie".

14/ Dotychczasowy paragraf 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia."

15/ Dotychczasowy paragraf 15 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w
drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujące się.
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni)."

16/ Dotychczasowy paragraf 16 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia .
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności."

17/ Dotychczasowy paragraf 17 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. "Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów bezwzględnej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu."

18/ Dotychczasowy paragraf 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie."

19/ Dotychczasowy paragraf 19 zostaje skreślony.

§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonane na podstawie §1 niniejszej uchwały- ustala poniższy tekst jednolity przedmiotowego Regulaminu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HUTMEN S.A.

§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki HUTMEN S.A., zwanej dalej Spółką.
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym , które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 6.

§3
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 2 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§4
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 5
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§6
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania.

§7
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do:
a/ udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania,
b/ przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: - dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, - wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c/ zarządzania głosowania nad wnioskami,
d/ przedstawiania wyników głosowania,
e/ rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu.

§ 9
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia.

§10
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat.

§11
Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§12
Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

§13
1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie.

§14
1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień.
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.

§15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
Protokół powinien zawierać:
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- jego zdolności do powzięcia uchwał,
- powzięte uchwały wraz z określeniem ilości głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujące się.
- zgłoszone sprzeciwy.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni).

§ 16
1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2.W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia .
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw.
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.

§17
1.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej.
2.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów bezwzględnej większości głosów.
3.W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
9.Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 5.
10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania.
13. Postanowienie ust. 12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.

§18
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2, 3,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 K.s.h. , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

.................................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


2004-07-30
Zarząd HUTMEN SA we Wrocławiu podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 5.688.060 akcji serii C Spółki.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 lipca 2004 r.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 lipca 2004 r.
Przydział akcji nastąpił w dniu 28 lipca 2004 r. W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje serii C - tj. 5.688.060 akcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd HUTMEN S.A. przydzielił akcje w łącznej liczbie 5.688.060 akcji, w ten sposób, że osobom, które złożyły zapisy w ramach zapisów podstawowych na 5.071.546 akcji przydzielono łącznie 5.071.546 akcji, przy czym poszczególnym osobom przydzielono akcje w liczbie wynikającej ze złożonych przez nie zapisów podstawowych, a osobom, które złożyły zapisy w ramach zapisów dodatkowych na 1.856.498 akcji, przydzielono łącznie 616.514 akcji, przy czym poszczególnym osobom przydzielono akcje w liczbie wynikającej ze złożonych przez nie zapisów, zredukowanej na zasadach proporcjonalnej redukcji o 66,79% ( z zastosowaniem zaokrągleń liczby, stosownie do postanowień punktu 3.11.10 w Rozdziale III prospektu emisyjnego Akcji serii C).
Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 11 złotych za akcję. Zapisy na akcje w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych złożyło łącznie 575 osób. Akcje, na które złożone zostały zapisy w ramach zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych zostały przydzielone 575 osobom. Wobec faktu, że zapisy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych obejmowały wszystkie zaoferowane akcje serii C, Zarząd nie dokonał przydziału akcji wytypowanym przez siebie Inwestorom (stosownie do postanowień punktu 3.11.10 w Rozdziale III prospektu emisyjnego Akcji serii C).
HUTMEN S.A. nie zawarł umów o subemisję, wobec powyższego nie nastąpiło objęcie akcji przez subemitenta.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 62.568.660 złotych.
Łączna wysokość kosztów emisji wynosi 381.630,26 złotych. Na koszty emisji składają się:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 130.106,28 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitenta: 0 zł,
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 251.523,98 zł,
- koszty promocji: 0 zł.
Średni koszt przeprowadzonej subskrypcji przypadający na jedna akcję wynosi 0,07 zł.
Ponadto w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółka poniosła wydatki z tytułu:
- opłaty notarialne i podatek o czynności cywilno-prawnych : 333.957,90 zł,

Koszty emisji akcji zostaną pokryte jednorazowo z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną emitowanych akcji. W efekcie tego na kapitał zapasowy zostaną odpisane wpływy netto z emisji, tj. agio pomniejszone o koszty emisji.


2004-07-20
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 09 sierpnia 2004 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Porządek obrad :
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Impex-Trans Sp. z o.o. z Hutmen S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Impex-Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Hutmen S.A. - spółkę przejmującą.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9) Zamknięcie obrad.

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.


2004-07-13
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2004 r. Spółka zawarła z Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotem dominującym w stosunku do HUTMEN S.A., umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności. Na zasadzie art. 14 § 4 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Strony postanowiły, że opłacenie 2.868.868 akcji serii C HUTMEN S.A. przez Impexmetal S.A. nastąpi w drodze umownego potrącenia wierzytelności Impexmetal S.A. w stosunku do HUTMEN S.A. z tytułu umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2003 r. z wierzytelnością HUTMEN S.A. w stosunku do Impexmetal S.A. o opłacenie akcji serii C.
Ponadto Strony ustaliły, że różnicę pomiędzy całkowitym zadłużeniem HUTMEN S.A. wobec Impexmetal S.A. z tytułu umowy z dnia 19 grudnia 2003 r., a kwotą 31.557.548,00 złotych HUTMEN S.A. zapłaci Impexmetal S.A. przelewem bankowym, lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, najpózniej w dniu 31 stycznia 2005 r.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo