deutsch english mapa serwisu
 
 
 

IV kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.

 

IV Kwartał 2004

 

2004-12-20
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że z dniem 20 grudnia 2004 r. raporty bieżące i okresowe będą przekazywane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych i równocześnie operatorem Systemu ESPI jest pan Mieczysław Wicherski.

 

2004-12-17
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Impexmetal S.A., w którym Zarząd Impexmetal S.A. zawiadamia o dokonaniu w dniu 13 grudnia 2004 r. transakcji nabycia 259.400 akcji Hutmen S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od ostatniego przekazanego w dniu 22 listopada 2004 r. zawiadomienia, Impexmetal S.A. zwiększył udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. o 280.776 akcji tj. 3,29%.
Po dokonanej w dniu 13 grudnia 2004 r. transakcji, Impexmetal S.A. posiada 4.950.256 akcji HUTMEN S.A. tj. 58,02% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. Akcje zostały zapisane na rachunku w dniu 16 grudnia 2004 r.
Impexmetal S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do HUTMEN S.A.


2004-12-15
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Impex - Trans Sp. z o.o. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. w trakcie swoich obrad w dniu 14 grudnia 2004 r. podjęły uchwały w sprawie połączenia.
Połączenie spółek związane jest z faktem, że spółka Impex - Trans Sp. z o.o., której jedynym właścicielem jest HUTMEN S.A., nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a jego celem jest zapewnienie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej HUTMEN oraz obniżenie kosztów jej działalności.
Procedura połączenia HUTMEN S.A. i Impex - Trans Sp. z o.o. zostanie dokonana poprzez przeniesienie całego majątku Impex - Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na HUTMEN S.A. jako spółki przejmującej, poprzez inkorporację spółek bez podwyższania kapitału zakładowego HUTMEN S.A., przy zastosowaniu tzw. procedury uproszczonej.
Połączenie spółek nastąpi zgodnie z planem połączenia opublikowanym w dniu 4 grudnia 2004 r.


2004-12-15
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 14 grudnia 2004 r.
1.Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, 4.669.480 akcji, stanowiących 54,73 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4.669.480 głosów na WZA, stanowiących 83,05 % głosów na WZA odbytym w dniu 14 grudnia 2004 r.
2.Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, Warszawa ul. Domaniewska 1, 750.000 akcji, stanowiących 8,79 % kapitału zakładowego, uprawniających do 255.000 głosów na WZA, stanowiących 13,34 % głosów na WZA odbytym w dniu 14 grudnia 2004 r.


2004-12-15
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 14 grudnia 2004 r, w siedzibie Spółki:

 

UCHWAŁA NR 1

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w dniu 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie połączenia HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu z "Impex-Trans" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 7) Statutu Spółki HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu Planu Połączenia oraz zapoznaniu się z opinią o nim Zarządu i Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

 

§ 1
połączenie "Impex-Trans" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089703 z HUTMEN Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660 - poprzez przeniesienie całego majątku Impex-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej na Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu - spółkę przejmującą, poprzez połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z faktem iż Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada 100% w kapitale zakładowym Impex-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia Spółek uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek i podpisany w dniu 22.10.2004 r.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

UCHWAŁA NR 2

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w dniu 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie zmian w Statucie Spółki

 

Działając na podstawie art. 430 K.s.h oraz § 21 ust. 2 pkt 8, § 30 ust. 1 pkt 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

 

§ 1
I. zmienić brzmienie § 6 Statutu HUTMEN S.A. na następujące
" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD:
1)27.44.A - Produkcja miedzi nieobrobionej,
2)27.44.B - Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów,
3)27.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
4)27.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
5)27.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi,
6)27.5. - Odlewnictwo metali,
7)24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,
8)28.62.Z - Produkcja narzędzi,
9)51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
10)51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
11)51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa,
12)74.30.Z - Badania i analizy techniczne,
13)40.30.A - Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
14)40.30.B - Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
15)65.2 - Pośrednictwo finansowe pozostałe,
16)65.21.Z - Leasing finansowy,
17)65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
18)65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19)72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
20)72.21.Z - Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
21)72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
22)72.30.Z - Przetwarzanie danych,
23)72.40.Z - Działalność związana z bazami danych,
24)72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała.

 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji."

 

II. zmienić brzmienie § 27 ust. 1 Statutu HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu na następujące:

 

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

UCHWAŁA NR 3

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w dniu 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu:

 

§ 1
paragraf 15 pkt 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 

"6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w trakcie obrad NWZA nie został zgłoszony żaden kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego Zgromadzenie odstąpiło o rozpatrywania punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, nie podejmując w tej sprawie uchwał.

 

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 


2004-12-02
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 14 grudnia 2004 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.:

 

UCHWAŁA NR 1

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie połączenia HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu z "Impex-Trans" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki HUTMEN S.A., po rozpatrzeniu Planu Połączenia oraz zapoznaniu się z opinią o nim Zarządu i Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

 

§ 1
połączenie "Impex-Trans" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089703 z HUTMEN Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660 - poprzez przeniesienie całego majątku Impex-Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Hutmen S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego HUTMEN S.A., co związane jest z faktem iż Hutmen SA posiada 100% w kapitale zakładowym Impex-Trans Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia Spółek uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek i podpisany w dniu 22.10.2004 r.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

UCHWAŁA NR 2

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Spółki

 

Działając na podstawie art. 430 K.s.h oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie HUTMEN S.A.:

 

§ 1
I. zmienić brzmienie § 6 Statutu HUTMEN S.A. na następujące:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD:

 

1) 27.44.A - Produkcja miedzi nieobrobionej
2) 27.44.B - Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
3) 27.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
4) 27.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
5) 27.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
6) 27.5. - Odlewnictwo metali
7) 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
8) 28.62.Z - Produkcja narzędzi
9) 51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
10) 51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
11) 51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa
12) 74.30.Z - Badania i analizy techniczne
13) 40.30.A - Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
14) 40.30.B - Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
15) 65.2 - Pośrednictwo finansowe pozostałe
16) 65.21.Z - Leasing finansowy
17) 65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
18) 65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19) 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
20) 72.21.Z - Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
21) 72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
22) 72.30.Z - Przetwarzanie danych
23) 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych
24) 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała

 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

 

II. zmienić brzmienie § 27 ust. 1 Statutu HUTMEN S.A. na następujące:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej".

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

UCHWAŁA NR 3

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu:

 

§ 1
paragraf 15 pkt. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd.

 

UCHWAŁA NR 4

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

 

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

 

.................................

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść Planu połączenia HUTMEN S.A. z Impex - Trans Sp. z o.o.

 

PLAN POŁĄCZENIA

 

Plan połączenia ustalony przez zarządy:
HUTMEN S.A.
oraz
Impex-Trans Sp. z o.o.
w związku z zamiarem łączenia się spółek

 

Niniejszy plan połączenia przygotowany został na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z treścią art. 516 par. 5 i par. 6 ma on charakter uproszczony.

 

I. Dane identyfikacyjne łączących się spółek.

 

Spółka przejmująca:

 

HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, (53-234 Wrocław) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, zwana dalej "HUTMEN S.A."

 

Spółka przejmowana:

 

Impex-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej nr 7/9, (00-842 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089703; zwana dalej "Impex-Trans Sp. z o.o."

 

II. Sposób połączenia:

 

Połączenie będzie dokonane w sposób określony w art. 492 par. 1 pkt. 1, art. 515 §1 i 516 §6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Impex-Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Hutmen S.A. - spółkę przejmującą poprzez połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego Hutmen S.A. w związku z faktem iż Hutmen SA posiada 100% w kapitale zakładowym Impex-Trans Sp. z o.o.

 

III. W spółce przejmowanej nie występują wspólnicy i osoby szczególnie uprawnione, których prawa wymagałyby przeniesienia do Spółki przejmującej.

 

Połączenie nie zakłada przyznawania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

 

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej oraz podpisany w dniu 22.10.2004 r.

 


2004-11-25
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Impexmetal S.A., w którym Zarząd Impexmetal S.A. zawiadamia o dokonaniu w dniu 18.11.2004 r. transakcji nabycia 250.000 akcji Hutmen S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nabyte akcje stanowią 2,93% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.
W wyniku dokonanej transakcji Impexmetal S.A. posiada łącznie 4.669.480 akcji Hutmen S.A. tj. 54,73% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.
Impexmetal S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do HUTMEN S.A.

 


2004-11-22
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA Spółki.
HUTMEN S.A. we Wrocławiu, wpisany w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660.
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 14 grudnia 2004 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) W ybór Komisji Skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Impex-Trans Sp. z o.o. z Hutmen S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Impex-Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Hutmen S.A. - spółkę przejmującą.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10)Zamknięcie obrad.

 

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki - zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych - Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych nowych zapisów Statutu Spółki:

 

Proponowana zmiana § 6 Statutu Spółki:

 

Dotychczasowe brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

1) produkcja miedzi - PKD 27.44,
2) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych - PKD 27.54,
3) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13,
4) produkcja narzędzi - PKD 28.62,
5) sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 51.52,
6) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57,
7) pozostała sprzedaż hurtowa - PKD 51.70,
8) badania i analizy techniczne - PKD 74.30,
9) produkcja i dystrybucja ciepła - PKD 40.30".

 

Proponowana zmiana:

 

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD:

 

1. 27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej
2. 27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
3. 27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
4. 27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
5. 27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
6. 27.5. Odlewnictwo metali
7. 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
8. 28.62.Z Produkcja narzędzi
9. 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
10.51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
11.51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
12.74.30.Z Badania i analizy techniczne
13.40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
14.40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
15.65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe
16.65.21.Z Leasing finansowy
17.65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
18.65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
20.72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
21.72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
22.72.30.Z Przetwarzanie danych
23.72.40.Z Działalność związana z bazami danych
24.72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała

 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji".

 

Proponowana zmiana § 27 ust. 1 Statutu Spółki:

 

Dotychczasowe brzmienie:

 

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej".

 

Proponowana zmiana :

 

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej".

 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 


2004-11-17
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 listopada 2004 r. wpłynęła informacja od TEMER Sp. z o.o. o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 29 października 2004 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki TEMER Sp. z o.o. Kapitał zakładowy TEMER Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 4.503.000 zł do kwoty 7.000.000 zł poprzez utworzenie 2.497 nowych udziałów po 1.000 zł każdy. Udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego TEMER Sp. z o.o., zostały objęte przez:
1. Walcownię Metali Dziedzice S.A. w ilości 1.920 sztuk, stanowiących 27,43 % podwyższonego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu wspólników TEMER Sp. z o.o., w zamian za aport rzeczowy w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o łącznej wartości 1.919.350 złotych i wkład pieniężny w kwocie 650 złotych.
2. HUTMEN S.A. w ilości 577 sztuk, stanowiących 8,24% podwyższonego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników TEMER Sp. z o.o., w zamian za wkład pieniężny w wysokości 577.000 złotych.
Struktura kapitału zakładowego TEMER Sp. z o.o., po zarejestrowaniu jego podwyższenia, przedstawia się następująco: kapitał zakładowy w wysokości 7.000.000 złotych dzieli się na 7.000 udziałów po 1.000 złotych każdy , z czego HUTMEN S.A. posiada 5.080 udziałów stanowiących 72,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników TEMER Sp. z o.o., a WM Dziedzice S.A. posiada 1.920 udziałów stanowiących 27,43% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników TEMER Sp. z o.o.

 


2004-10-27
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 października 2004 r. wpłynęła informacja od WM Dziedzice S.A. o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 19 października 2004 r. obniżenia kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali dziedzice S.A., podmiotu zależnego od HUTMEN S.A.
Kapitał zakładowy WM Dziedzice S.A. został obniżony z kwoty 58.000.000 zł do kwoty 14.500.000 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 100 zł do kwoty 25 zł.
W wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A. liczba wszystkich wyemitowanych akcji nie uległa zmianie i wynosi 580.000 sztuk, po 25 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji nie uległa zmianie i wynosi 674.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

 


2004-10-15
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 14 października 2004 r. wpłynęła informacja od HMN Szopienice S.A. o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 27 września 2004 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o., podmiotu zależnego od HMN Szopienice S.A.
Kapitał zakładowy Zakładu Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 2.430.000 zł do kwoty 2.950.000 zł poprzez utworzenie 1.040 nowych udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o., objęła HMN Szopienice S.A. w zamian za wkład aportowy w wysokości 520.000 zł, w postaci wierzytelności jakie HMN Szopienice S.A. posiada w stosunku do Zakładu Mechaniczno-Remontowy REMECH Szopienice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z tytułu udzielonych pożyczek. Po podwyższeniu kapitału zakładowego HMN Szopienice S.A. posiada 5.900 udziałów spółki Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o. stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na ZW.
Zakład Elektro-Automatyki ZELA Szopienice Sp. z o.o. w zamian za posiadane wierzytelności przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczno-Remontowy REMECH Szopienice Sp. z o.o.

 


2004-10-06
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 października 2004 r., na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 99/V/2004, na wniosek Prezesa Zarządu HUTMEN S.A., z dniem 5 października 2004 r. został powołany do składu Zarządu HUTMEN S.A. Pan Piotr Leśniewski - Członek Zarządu ds. Handlu i Marketingu.

 

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości informacje o Panu Piotrze Leśniewskim:

 

Pan Piotr Leśniewski ma 48 lat.
Wykształcenie: Magister Ekonomii,
SGPiS (obecnie SGH) - wydział handlu zagranicznego
Doświadczenie zawodowe:
1.Impex - Miedź Sp. z o.o.:
- styczeń 2003 do chwili obecnej - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2.Impexmetal S.A.:
- maj 2001 do chwili obecnej - Dyrektor Biura Miedzi,
- styczeń 1999 do grudnia 2002 - Dyrektor Biura Metali,
- sierpień 1995 do grudnia 1998 - Kierownik Działu Półfabrykatów Cu,
3.FLT and Metals Ltd. Londyn, Wielka Brytania
- listopad 1988 do sierpnia 1995 - Copper Manager - Menedżer Biznesu Miedziowego,
4.Centrala Importowo-Eksportowa "Impexmetal" (obecnie "Impexmetal" S.A.):
- luty 1987 do listopada 1988 - Kierownik Sekcji w Dziale Miedzi,
- sierpień 1981 do lutego 1987 - Referent, Handlowiec, Starszy Handlowiec w Dziale Metali Różnych

 

Funkcje w organach innych spółek:
- 1996 - 2000 Członek Rady Nadzorczej WM Dziedzice S.A.,
- 2000 - 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej WM Dziedzice S.A.,
- 1999 - 2002 członek Rady Nadzorczej ZM Silesia S.A.,
- 2000 - 2003 Członek Rady Nadzorczej HMN Szopienice S.A.,
- 2003 - do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej HA Konin S.A.

 

Kluczowe kwalifikacje:
- Doświadczenie w zakresie tworzenia strategii sprzedaży.
- Doświadczenie w negocjowaniu i realizowaniu umów krajowych i zagranicznych.
- Doświadczenie w zakresie zawierania i realizowania transakcji na LME.
- Doświadczenie w zawieraniu transakcji forex, futures i opcyjnych.
- Doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym.
- Umiejętności w zakresie planowania, budżetowania i zarządzania handlem metalami nieżelaznymi.

 

Pan Piotr Leśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo