deutsch english mapa serwisu
 
 
 

I kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.

I Kwartał 2005

 

2005-03-30
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 21 kwietnia 2005 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2)Wybór Przewodniczącego,
3)Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)Przyjęcie porządku obrad,
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
8)Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2004,
b)Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2004,
c)Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
d)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
10)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
11)Zamknięcie obrad.

 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 


2005-03-02
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 marca 2005 r. otrzymał pismo Pana Piotra Leśniewskiego, informujące o jego rezygnacji, z dniem 28 lutego 2005 r., z funkcji Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu HUTMEN S.A.

 

2005-02-25
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 lutego 2005 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji HUTMEN S.A., rozliczonej w dniu 17 lutego 2005 r., przekroczył on 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i obecnie posiada 430.352 akcje HUTMEN S.A., co daje 5,04% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 430.352 głosów na WZA, co stanowi 5,04% ogólnej liczby głosów.

 

2005-02-21
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że skonsolidowany raport kwartalny Spółki, sporządzony za IV kwartał 2004 roku zostanie opublikowany w dniu 24 lutego 2005 r., a nie jak planowano wcześniej 25 lutego 2005 r.

 

2005-02-18
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 lutego 2005 r., Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian w składzie Zarządu HUTMEN S.A.:
1.na mocy uchwały nr 109/V/2005 ustalono, że od dnia podjęcia uchwały, w toku obecnej kadencji, Zarząd Spółki będzie działał w składzie czteroosobowym.
2.na mocy uchwały nr 110/V/2005 , z dniem 17 lutego 2005 r. Pan Kazimierz Śmigielski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego HUTMEN S.A.
3.na mocy uchwały nr 111/V/2005, z dniem 17 lutego 2005 r. Pan Jan Ziaja został powołany do Zarządu HUTMEN S.A., oraz powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego.
4.na mocy uchwały nr 112/V/2005, na wniosek Prezesa Zarządu HUTMEN S.A., z dniem 17 lutego 2005 r. Pan Kazimierz Śmigielski został powołany do składu Zarządu HUTMEN S.A., oraz powierzono mu funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomicznego.

 

Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości informacje o Panu Janie Ziaji:

 

Pan Jan Ziaja ma 45 lat.
Wykształcenie: Magister Ekonomii,
1980-1985 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1997-1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Studia Doktoranckie
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia:
1997 Zarządzanie Strategiczne - UW Wrocław
1998 Statistica - sieci neuronowe AGH Kraków
Doświadczenie zawodowe:
1.Walcownia Metali Dziedzice S.A.
- od 15.02.2005 do chwili obecnej - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2.Huta Oława S.A.
- od 1.12. 2001 r. do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Produkcji i Handlu
- od 6.06.1994 do 18.08.2000 - Kierownik Handlowy, Prokurent
3.HUTMEN S.A.:
- od 21.08.2000 do 30.11.2001 - Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu
4.Zakład Kadmu "Kadm Oława" Sp. z o.o.
- od 4.06.1997 do 30.09.1999 - Prezes Zarządu
5.Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Oławie
- od 2.09.1985 do 30.09.1992 - Kierownik Utrzymania Ruchu

 

Funkcje w organach innych spółek:
1.Zakłady Tworzyw i Farb "Złoty Stok" Sp. z o.o.
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Inne informacje:
- Członek Zarządu oddziału OMN SITPH od 1999 roku,

 

Pan Jan Ziaja nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.

 


2005-01-31
Zarząd HUTMEN S.A. we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe HUTMEN S.A. będą publikowane w roku 2005 w następujących terminach:
I. Raporty kwartalne za IV kwartał 2004 roku:
- jednostkowy - 11 lutego 2005 r.,
- skonsolidowany - 25 lutego 2005 r.
II. Raporty roczne za 2004 rok:
- jednostkowy - 29 kwietnia 2005
- skonsolidowany - 31 maja 2005 r.
III. Raporty kwartalne za 2005 rok:
- za I kwartał 2005 r. - 5 maja 2005 r.,
- za II kwartał 2005 r. - 2 sierpnia 2005 r.,
- za III kwartał 2005 r. - 3 listopada 2005 r.,
- za IV kwartał 2005 r. - 10 lutego 2006 r.
IV. Skonsolidowane raporty kwartalne za 2005 rok:
- za I kwartał 2005 r. - 13 maja 2005 r.,
- za II kwartał 2005 r. - 12 sierpnia 2005 r.,
- za III kwartał 2005 r. - 10 listopada 2005 r.,
- za IV kwartał 2005 r. - 28 lutego 2006 r.,
V. Raporty półroczne za 2005 rok:
- raport jednostkowy. - 30 września 2005 r.,
- raport skonsolidowany - 28 października 2005 r.
VI. Raport roczne za 2005 rok:
- raport jednostkowy - 28 kwietnia 2006 r.
- raport skonsolidowany - 31 maja 2006 r.

 


2005-01-06
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2005 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który w dniu 3 stycznia 2005 r. postanowił o zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2005 r., w rejestrze HUTMEN S.A. o numerze KRS 0000036660, prowadzonym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia HUTMEN S.A. ze spółką Impex - Trans Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089703. Połączenie zostało dokonane w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 K.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Impex - Trans Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na HUTMEN S.A. jako spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego HUTMEN S.A., w związku z faktem, iż HUTMEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Impex - Trans Sp. z o.o.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo