deutsch english mapa serwisu
 
 
 

II kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.

II Kwartał 2005

2005-06-29
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że podjął uchwałę w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". Stanowisko Zarządu, jako projekt, stanowiło podstawę do dalszego procesu konsultacyjnego, prowadzonego przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Rada Nadzorcza HUTMEN S.A., uchwałą nr 8/VI/2005 pozytywnie zaopiniowała ideę wprowadzenia i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej wprowadzenia i przestrzegania Zasad Ładu korporacyjnego, których zakres stosowania i sposób realizacji określa załącznik do uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. w dniu 28.06.2005 r. Uchwałą nr 3, zaaprobowało wprowadzenie w HUTMEN S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego, których sposób stosowania określa komentarz Zarządu do tychy Zasad, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 8/VI/2005.
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z § 27 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd HUTMEN S.A. niniejszym składa oświadczenie o zakresie i sposobie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego.
Zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A. został umieszczony w odrębnej sekcji strony www.hutmen.pl.

 


2005-06-29
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 28 czerwca 2005 r.
1.Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, 4.950.256 akcji, stanowiących 58,02 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4.950.256 głosów na WZA, stanowiących 91,31 % głosów na NWZA odbytym w dniu 28 czerwca 2005 r.

 


2005-06-29
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 28 czerwca 2005 r, w Warszawie.

 

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Hutmen (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2004.
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316.420 tysięcy złotych,
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.447 tysięcy złotych,
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51.953 tysiące złotych,
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.294 tysiące złotych,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/VI/2005 r. z dnia 27 czerwca 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.

 

W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego w § 27 Regulaminu Giełdy, dotyczącego złożenia przez HUTMEN S.A. oświadczenia w sprawie zasad, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 8/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia :
§ 1.
Zaaprobować wprowadzenie w HUTMEN S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego, których zakres i sposób stosowania określa Komentarz Zarządu do tych Zasad, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 8/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.
§ 2.
Upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 


2005-06-20
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 28 czerwca 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.

 

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Hutmen bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2004.

 

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316.420 tysięcy złotych,
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.447 tysięcy złotych,
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51.953 tysiące złotych,
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.294 tysiące złotych,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/VI/2004 r. z dnia 27 czerwca 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.

 

W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego w § 27 Regulaminu Giełdy, dotyczącego złożenia przez HUTMEN S.A. oświadczenia w sprawie zasad, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 9/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia :

 

§ 1.
Zaaprobować wprowadzenie w HUTMEN S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego, których zakres i sposób stosowania określa Komentarz Zarządu do tych Zasad, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 9/VI/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.
§ 2.
Upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 


2005-06-14
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły drugostronnie podpisane umowy, zawarte w dniu 30 maja 2005 r., pomiędzy HUTMEN S.A., a Hutą Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. oraz pomiędzy HUTMEN S.A., a Walcownią Metali Dziedzice S.A. określające zasady i warunki sprzedaży między HUTMEN S.A. i HMN Szopienice S.A. oraz WM Dziedzice S.A. Na mocy zawartych umów Hutmen S.A. będzie odbiorcą wyrobów produkowanych przez HMN Szopienice S.A. i WM Dziedzice S.A. Wyroby zakupione od HMN Szopienice S.A. i WM Dziedzice S.A. oraz wyroby własne HUTMEN S.A. będzie sprzedawał do klientów ostatecznych poprzez własne służby handlowe. Celem zawartych umów jest optymalizacja oferty produktowej, zapewnienie synergii w zakresie handlu i marketingu oraz obniżenie kosztów działalności w tym obszarze, liczonych na poziomie Grupy Kapitałowej. Warunki zawartych umów, a w szczególności warunki finansowe, nie odbiegają od typowych warunków, właściwych dla tego typu umów.

 

2005-06-06
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2005 roku o godzinie 15.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2.Wybór przewodniczącego,
3.Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Wybór komisji skrutacyjnej,
6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok 2004,
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN, sporządzonego za rok obrotowy 2004,
b)Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2004,
9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
10.Zamknięcie obrad.

 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 


2005-05-31
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki sporządzonym za rok 2004, opublikowanym w dniu 25 maja 2005 r., w tabeli "Wybrane dane finansowe", w pozycji "IX. Aktywa razem" zamieszczona została błędna wartość. W kolumnie 2004 r. jest 178.807 tys. zł, winno być 316.420 tys. zł, jest 43.836 tys. EUR, winno być 77.537 tys. EUR. Pozostałe pozycje w/w sprawozdania zostały zaprezentowane prawidłowo. Przepraszamy za zamieszczenie błędnej informacji.

 

2005-05-20
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny Spółki, sporządzony za rok 2004 zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2005 r., a nie jak planowano wcześniej 31 maja 2005 r.

 

2005-04-22
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2005 r., Spółka otrzymała dwustronnie podpisany aneks do Umowy kredytowej zawartej z BANK PEKAO S.A., zgodnie z którym, z dniem 18 kwietnia 2005 r. uległ podwyższeniu, do kwoty 40.000 tys. zł, limit kredytu w rachunku bieżącym.
Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 30 kwietnia 2006 r.
Środki finansowe, przydzielone w ramach umówionego limitu, zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, związanej z integracją służb handlowych i zaopatrzenia surowcowego.

 


2005-04-22
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 21 kwietnia 2005 r.
1.Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, 4.950.256 akcji, stanowiących 58,02 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4.950.256 głosów na WZA, stanowiących 85,59 % głosów na ZWZA odbytym w dniu 21 kwietnia 2005 r.
2.Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, Warszawa ul. Domaniewska 1, 440.000 akcji, stanowiących 5,16 % kapitału zakładowego, uprawniających do 440.000 głosów na WZA, stanowiących 7,61 % głosów na ZWZA odbytym w dniu 21 kwietnia 2005 r.

 


2005-04-22
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą HUTMEN S.A. kolejnej kadencji w osobach:
1.Sebastian Bogusławski,
2.Lucjan Ciastek,
3.Dariusz Grzyb,
4.Henryk Karaś,
5.Roman Krzysztof Karkosik,
6.Sławomir Masiuk

 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej:

 

Pan Sebastian Bogusławski ma 31 lat.
Wykształcenie: wyższe
1999-2000 Studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej
1993-1999 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Magisterium na kierunku Finanse i Bankowość
1989-1993 Liceum im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Doświadczenie zawodowe:
1 I 1999 - 15 II 1999 Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP
15 II 1999 - 30 VI 2003 Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP
V 2001 - VII 2003 Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów Rafako SA
1 VII 2003 - Zarządzający Funduszem OFE Pekao
IV 2004 - Członek Rady Nadzorczej Swarzędz SA
V 2004 - Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Inne:
1993 Finalista Olimpiady Geograficznej - 24 miejsce w Polsce
VI 1994, VII 1995, VII 1996 International Language Academy Cambridge, Kings Street College London - kurs języka angielskiego
X 1997 - II 1998 Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych obejmujący m.in. finanse, rachunkowość, prawo cywilne i handlowe
V 1999 Licencja doradcy inwestycyjnego nr 151
Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. poprzedniej kadencji (2004).

 

Pan Sebastian Bogusławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Lucjan Ciastek ma 55 lat.
Posiada wykształcenie średnie techniczne (Technikum Hutnicze).Od 1972 roku do chwili obecnej pracuje w HUTMEN S.A., zaczynając od stanowiska Mistrza Zmianowego Linii Rur (1972-1977)(1990-1991), Następnie kolejno obejmując stanowiska Mistrza Oddziału Wykańczlni (1977-1982), Starszego Mistrza Oddziału Rur (1982-1988), Mistrza Oddziału Chemicznego i Socjalnego(1988-1990), Specjalisty Planisty(1992-1997), Specjalisty ds. Koordynacji Produkcji(1997-2001). Aktualnie pracuje na stanowisku Specjalisty w Dziale Sprzedaży i Planowania Produkcji.
Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. poprzedniej kadencji (2002-2004).
Pan Lucjan Ciastek został powołany do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. jako przedstawiciel pracowników w jej składzie, wyłoniony w wyborach powszechnych.

 

Pan Lucjan Ciastek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Dariusz Grzyb ma 45 lat.
Posiada wykształcenie średnie techniczne (Technikum Mechaniczno-Elektryczne). Od 1979 roku do chwili obecnej pracuje w HUTMEN S.A. zaczynając od stanowiska robotniczego w wydziale ciągarni (1979-1986). Następnie kolejno obejmując stanowiska Brygadzisty Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1986-1990), Mistrza Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1990-1994), Kierownika Oddziału Magazynów Wyrobów Gotowych (1994-1998). Od dnia 1 grudnia 1998 roku do dnia dzisiejszego, pracuje na stanowisku Kierownika Działu Magazynów i Spedycji.
Członek Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. poprzedniej kadencji (2004).
Pan Dariusz Grzyb został powołany do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. jako przedstawiciel pracowników w jej składzie, wyłoniony w wyborach powszechnych.

 

Pan Dariusz Grzyb nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Pan Henryk Karaś ma 57 lat.
Wykształcenie
1972 ukończone studia dzienne magisterskie - Politechnika Wrocławska, mgr inżynier, specjalność eksploatacja i przeróbka rud miedzi,
1982 studia podyplomowe dla tłumaczy technicznego języka angielskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologii Germańskiej,
1993 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania (obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. prof. L. Koźmińskiego) w Warszawie, dwuletnie studia menedżerskie, dyplom MBA
2000 Goethe Institute, Prien am Chiemsee, Niemcy, intensywny kurs języka niemieckiego, poziom średni (Mittelstufe) ukończony poziom drugi z wynikiem b. dobrym.
Doświadczenie zawodowe.
1972-1991 praca w przemyśle miedziowym na różnych stanowiskach kierowniczych w zakładach KGHM, inżynier w pionie produkcji (nadzór, utrzymanie ruchu) w ZWR Zakładów Górniczych Lubin, i Rudna, inżynier w pionie badawczo-rozwojowym Górnictwa w Zakładzie Doświadczalnym KGHM w Lubinie, kierownik Biura Importu PHP "Zakmat", dyrektor naczelny kopalni "Rudna".
1991-1993 założyciel i pierwszy prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Legnicy,
1995-1998 Dyrektor Programowy w PCPM S.A. we Wrocławiu, przygotowanie i realizacja międzynarodowych projektów z zakresu marketingu przemysłowego wspierających stosowanie produktów z miedzi w gospodarce (Polska, Europa Środkowa).
1998-2000 Prezes Zarządu grupy kapitałowej KGHM Metale S.A. w Lubinie,
2000-2003 Starszy Specjalista/Kierownik Projektu w Centrum Badawczo- Projektowym "Cuprum" we Wrocławiu,
2003 Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w grupie kapitałowej Tele-Fonika S.A. w Myślenicach.
1992-2005 Przewodniczący i członek Rad Nadzorczych w wielu spółkach prywatnych i państwowych ( m.in. FASING S.A. w Katowicach, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. we Wrocławiu, HUTMEN S.A. we Wrocławiu, KFK S.A. w Krakowie (kable), CCC Cables, Leicester, Anglia, MPO MUNDO sp. z o.o.w Lubinie, Woj. Fundusz Ochrony Środowiska w Legnicy, KARR sp. z o.o. w Jeleniej Górze).
Przebyte szkolenia.
1990 praca w zespole międzynarodowym firmy konsultingowej AT. Kearney w przygotowaniu programu restrukturyzacji KGHM, dwa miesiące,
1991 ukończony kurs zakończony egzaminem dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych w Warszawie
Sukcesy zawodowe.
1. Przygotowanie i wdrożenie międzynarodowych projektów w dziedzinie marketingu przemysłowego - promocja zastosowań miedzi w gospodarce (kable i przewody, rury, wyroby płaskie).
2. Nadzór nad przygotowaniem projektów inwestycyjnych dotyczących uruchomienia produkcji rury miedzianej oraz folii z miedzi na obwody drukowane przez KGHM Metale SA.
3. Przygotowanie międzynarodowego projektu w dziedzinie biotechnologii do opracowania metody odzysku metali z łupków bitumicznych (projekt STRP w obszarze 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej).
4. Opracowanie projektu odzysku metali z tzw. "brudnych" koncentratów miedzi z wykorzystaniem nowoczesnych metod hydrometalurgii na potrzeby KGHM PM S.A.
Inne umiejętności.
1. Doświadczenie w zarządzaniu produkcją w przemyśle.
2. Kontakty przemysłowe i naukowe związane z realizowanymi projektami badawczymi, marketingowymi i inwestycyjnymi w wielu krajach: Chiny, Kazachstan, Wlk. Brytania, Francja, Rep. Południowej Afryki, Australia, USA, Ukraina.
Pan Henryk Karaś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Pan Roman Krzysztof Karkosik ma 54 lata.
Pan Roman Krzysztof Karkosik jest największym akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej Boryszew S.A. Ponadto jest znaczacym akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., spółki dominującej w stosunku do HUTMEN S.A.

 

Pan Roman Krzysztof Karkosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Pan Sławomir Masiuk ma 52 lata.
Pan Sławomir Masiuk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji i Handlu Zagranicznego SGPiS obecnie SGH.
2005 - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Impexmetal S.A.
2000 - Prezes Zarządu Boryszew S.A.
1999-2000 r. Elektrim Kable S.A.
1976-1999 zatrudniony w Impexmetal S.A. i spółkach zagranicznych Impexmetalu, w tym w latach 1986-1995 na stanowisku Kierownika Biura Organizacji i Zarządzania a następnie Kierownika Biura Eksportu Metali. Od roku 1995 do 1999 zatrudniony w spółce zagranicznej Impexmetalu w Niemczech.

 

Pan Sławomir Masiuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 


2005-04-22
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 21 kwietnia 2005 r, w Warszawie.

 

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 118/V/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2005.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.622.292,68 złotych,
Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.718.831,10 złotych,
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.072.434,82 złote,
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 299.255,67 złotych,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 119/V/2004 r. z dnia 20 kwietnia 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 5 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 120/V/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku, postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2004 w kwocie 8.718.831,10 złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) w taki sposób aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 121/V/2004 z dnia 20 kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/V/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 123/V/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu
Piotrowi Leśniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu w okresie od 5 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Dadasowi
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Dąbrowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 13 kwietnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 19 kwietnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sebastianowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Malinowskiemu
absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Grzybowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza HUTMEN S.A., następnej kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków, powołanych na wspólną kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Roman Krzysztof Karkosik
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Sławomir Masiuk
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Henryk Karaś
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Sebastian Bogusławski
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz art. 14 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez pracowników Spółki:
1.Lucjan Ciastek,
2.Dariusz Grzyb,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 


2005-04-12
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 21 kwietnia 2005 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.

 

Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki(bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr ./V/2005 z dnia . kwietnia 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2005.

 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.622.292,68 złotych,

 

Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.718.831,10 złotych,

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.072.434,82 złote,

 

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 299.255,67 złotych,

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2004

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr ./V/2004 r. z dnia . kwietnia 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 5 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr ../V/2005 z dnia . kwietnia 2005 roku, postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2004 w kwocie 8.718.831,10 złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) w taki sposób aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr ./V/2004 z dnia . kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.


Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr ../V/2005 z dnia . kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr ./V/2005 z dnia . kwietnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu

 

Piotrowi Leśniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu w okresie od 5 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kamińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Dadasowi
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Barbarze Dąbrowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 13 kwietnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 19 kwietnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Markowi Nowakowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 16 sierpnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sebastianowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej

 

Piotrowi Malinowskiemu
absolutorium w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. udziela członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Grzybowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

 

§1
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza HUTMEN S.A., następnej kadencji będzie liczyła .. (......) członków, powołanych na wspólną kadencję.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 21,.,26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:


...............

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 27
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz art. 14 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

 

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następnej kadencji, następujące osoby wybrane przez pracowników Spółki:
1. ..........,
2. ..........,
3. ..........,

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

2005-04-06
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2005 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, który poinformował, że w wyniku transakcji giełdowej w dniu 4 kwietnia 2005 r. nabył 100.000 sztuk akcji HUTMEN S.A. i na dzień sporządzenia niniejszej informacji, posiada łącznie 500.000 sztuk akcji HUTMEN S.A., stanowiących 5,86 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

 

2005-04-01
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że raport roczny Spółki, sporządzony za rok 2004 zostanie opublikowany w dniu 5 kwietnia 2005 r., a nie jak planowano wcześniej 29 kwietnia 2005 r.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo