deutsch english mapa serwisu
 
 
 

III kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.

III Kwartał 2005

 

2005-09-22
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Walcowni Metali Dziedzice S.A. dotyczące otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach o zarejestrowaniu w dniu 15 września 2005 r. zmian w kapitale zakładowym WM Dziedzice S.A. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 14.500.000 złotych do kwoty 2.320.000 złotych, tj. o kwotę 12.180.000 złotych, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 25 złotych do 4 złotych. Celem obniżenia kapitału zakładowego było pokrycie nierozliczonej straty za rok obrotowy 2004. Następnie kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 2.320.000 złotych do kwoty 11.320.000 złotych, tj. o kwotę 9.000.000 złotych, poprzez emisję 2.250.000 sztuk akcji imiennych serii "D", które w całości objął HUTMEN S.A. Objęcie akcji nastąpiło na mocy umowy wzajemnego potracenia wierzytelności, o czym Zarząd HUTMEN S.A. informował w RB nr 26/2005.
Po rejestracji zmian w kapitale zakładowym WM Dziedzice S.A., HUTMEN S.A. stał się właścicielem łącznie 2.474.371 sztuk akcji WM Dziedzice S.A. stanowiących 87,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.474.371 głosów stanowiących 84,62% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy tej Spółki.

 

2005-09-13
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło pismo Departamentu Prywatyzacji I Ministerstwa Skarbu Państwa, w którym, w związku z planowanym zbyciem należących do Skarbu Państwa akcji HUTMEN S.A., zwrócono się o przesłanie oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych do majątku HUTMEN S.A. Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że Skarb Państwa jest właścicielem 124.784 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,46% udział w kapitale zakładowym i uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy HUTMEN S.A.

 

 

2005-08-23
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2005 r. Spółka otrzymała drugostronnie podpisaną umowę kredytową zawartą z BANK PEKAO S.A. zgodnie z którą, z dniem 9 sierpnia 2005 r., Bank udzielił kredytu obrotowego w kwocie 20.000 tys. zł.
Termin spłaty kredytu - 8 sierpnia 2006 r.
Umowa kredytowa została zawarta na standardowych warunkach, typowych dla tego typu umów.
Środki finansowe z udzielonego kredytu obrotowego zostaną przeznaczone na finansowanie działalności w zakresie zaopatrzenia surowcowego i handlu wyrobami, realizowanej na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej Hutmen.

 

2005-07-08
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły drugostronnie podpisane umowy, zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r., pomiędzy HUTMEN S.A., a ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej, dotyczące udzielenia poręczeń dla trzech kredytów, o łącznej wartości 20.616 tys. złotych, udzielonych przez ten Bank, Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, podmiotowi powiązanemu z HUTMEN S.A.
Łączna wartość udzielonych poręczeń wynosi 30.924 tys. złotych.
Poręczenia zostały udzielone do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Z tytułu udzielonych poręczeń, Walcownia Metali Dziedzice S.A. będzie wypłacać HUTMEN S.A. comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,1 p.a. wartości udzielonych poręczeń.

 

2005-07-05
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły drugostronnie podpisane umowy, zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r., pomiędzy HUTMEN S.A., a Walcownią Metali Dziedzice S.A., podmiotem powiązanym z HUTMEN S.A., dotyczące objęcia wszystkich akcji imiennych serii "D", w ilości 2.250.000 sztuk, o wartości nominalnej 4 złote każda, wyemitowanych przez WM Dziedzice S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki.
1.Umowa objęcia przez HUTMEN S.A. 2.250.000 sztuk akcji imiennych serii "D" o wartości nominalnej 4 złote i takiej samej cenie emisyjnej każda, wyemitowanych w ramach niepublicznej prywatnej subskrypcji akcji skierowanej przez Zarząd WM Dziedzice S.A. do HUTMEN S.A. , za łączną kwotę 9.000.000 złotych.
2.Umowa potrącenia wierzytelności HUTMEN S.A. wobec WM Dziedzice S.A. z tytułu opłacenia obejmowanych akcji serii "D" z wierzytelnościami wymagalnymi WM Dziedzice S.A. wobec HUTMEN S.A. z tytułu zrealizowanych dostaw. Kwota wzajemnych potrąceń wynosi 9.000.000 złotych.
Zawarte umowy zawierają warunek rozwiązujący związany z ewentualnym postanowieniem Sądu o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A.
W wyniku realizacji w/w umów Hutmen S.A. stanie się właścicielem łącznie 2.474.371 sztuk akcji WM Dziedzice S.A. stanowiących 87,43% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.474.371 głosów stanowiących 85,83% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy tej Spółki.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo