deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 18.10.2011 r.

Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 18 października 2011 r.

18 października 2011 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 18 października 2011 r. (załączony plik)

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 18 października 2011 r.:

1.     Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 12.863.483 sztuk akcji, stanowiących 50,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.863.483 głosów, stanowiących 99,32 % głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 18 października 2011 r.

 

Treść uchwał NWZ Hutmen S.A.podjętych w dniu 18.10.2011 r.

22 września 2011 roku

 Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 października 2011 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1)          Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)          Wybór Przewodniczącego,

3)          Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)          Przyjęcie porządku obrad,

5)          Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,

7)          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

8)          Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 2 października 2011 r ( Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ w dniu 18.10.2011 r.

Projekty uchwał na NWZ w dniu 18.10.2011 r.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo