deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 31.10.2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 §1 Ksh w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) przez Impex-Invest Sp. z o.o. i Impexmetal S.A. tj. przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 16.696.355 sztuk akcji Hutmen S.A. (odpowiednio Impexmetal S.A. - 4.146.355 sztuk akcji; Impex-Invest Sp. z o.o. – 12.550.000 sztuk akcji), w dniu 3 października 2014 r. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad podanym poniżej, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1  i art. 4021 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 3 i 6 oraz § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Hutmen S.A. na dzień 31 października 2014 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 15.00 w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7)       Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8)       Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9)       Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10)     Wolne wnioski.

11)     Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 15 października 2014 r. (Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

 

Projekty uchwał NWZ zwołanego na 31.10.2014 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

 

WYkaz akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% głosów na NWZ

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu
31 października 2014 r.:

 

1.     Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 71,31% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 31 października 2014 r.

2.     Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 4.146.355 sztuk akcji, stanowiących 16,20% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ
Hutmen S.A., uprawniających do 4.146.355 głosów, stanowiących 23,56% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 31 października 2014 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 31.10.2014 r. oraz o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu podczas obrad

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 października 2014 r. (załączony plik).

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 8 obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad NWZ w dniu
31 października br. został zgłoszony przez Akcjonariuszy sprzeciw do protokołu do następujących uchwał: uchwała nr 5 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo