deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 04.06.2013 r.

Termin i porządek obrad ZWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, działając na podstawie art. 399 §1 i 4021 §1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §23, ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2013 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)       Wybór Przewodniczącego,

3)       Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)       Przyjęcie porządku obrad,

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)       Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

7)       Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2012,

8)       Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,

9)       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2012,

b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2012,

c)     zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2012,

d)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2012,

e)     sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2012,

f)     udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

g)    udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

10)        Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11)        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakończenia terminu realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

12)        Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

13)        Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 19 maja 2012 r. ( Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ

 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje treść załączników (tj. uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków nadzoru), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 4 czerwca 2013 r.

Pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej zawierających rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uchwałami Rady Nadzorczej zawierającymi rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

 

 

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 i 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Odpowiedź Emitenta na pismo Akcjonariusza

Zarząd Hutmen S.A. zachowując równość w dostępie do informacji dla wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z rozdz. Ii, pkt. 1, 7 Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, podaje do publicznejh wiadomości pismo Akcjonariusza zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 wraz z odpowiedziami na te pytania.

Podstawa prawna: Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW, rozdz. II, pkt. 1, 7.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 4 czerwca 2013 r. (załączony plik).

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 10 porządku obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r. został zgłoszony przez Akcjonariusza sprzeciw do protokołu do uchwały nr 16w sprawie zmian Statutu Hutmen S.A.

Akconariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 4  czerwca 2013 r.:

1.     Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 9.646.355 sztuk akcji, stanowiących 37,69% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 9.646.355 głosów, stanowiących 57,31% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 4 czerwca 2013 r.

2.     Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 7.050.000 sztuk akcji, stanowiących 27,54% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 7.050.000 głosów, stanowiących 41,88% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 4 czerwca 2013 r.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo