deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 30.06.2014

Termin i porządek ZWZ zwołanego na 30.06.2014 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2013.

7)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2013.

8)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013.

9)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013.

10)     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.

11)     Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

12)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

13)     Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2013.

14)     Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

15)     Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

16)     Wolne wnioski.

17)     Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 14 czerwca 2014 r. (Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

 

Ogłoszenie Zarządu Hutmen S.A. o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ Hutmen S.A. zwołanego na 30.06.2014 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał ZWZ Hutmen S.A.

Sprawozdanie RN 2013

Sprawozdanie RN z oceny spr.fin.Spółki

Sprawozdanie RN z oceny skons.spr.GKH

Pytania Akcjonariusza i odpowiedzi Emitenta

Zarząd Hutmen S.A. zachowując równość w dostępie do informacji dla wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z rozdz. Ii, pkt. 1, 7 Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, podaje do publicznej wiadomości pismo Akcjonariusza zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wraz z odpowiedziami na te pytania.

Podstawa prawna: Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW, rozdz. II, pkt. 1, 7.

Pytania Akcjonariusza i odpowiedzi Emitenta

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hutmen S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Hutmen S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. (załączony plik).

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 7 RMF z dnia 19.02.2009 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hutmen S.A. 30.06.2014 r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 30.06.2014 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r.:

 

1.     Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 78,73% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r.

2.     Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 3.145.196 sztuk akcji, stanowiących 12,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ
Hutmen S.A., uprawniających do 3.145.196 głosów, stanowiących 19,73% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w dniu
30 czerwca 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną IX kadencję następujące osoby:

-         Pana Kamila Dobiesa,

-         Pana Jakuba Nadachewicza,

-         Pana Piotra Szeligę,

-         Pana Zygmunta Urbaniaka,

-         Pana Waldemara Zwierza

 

Pan Kamil Dobies

Pan Kamil Dobies jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2007 r.

Pan Kamil Dobies ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta UMK w Toruniu. Ponadto zdał egzamin na zarządcę nieruchomości przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną (licencja nr 14569).

W latach 2002-2010 pełnił stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki Unibax Sp. z o.o., w latach 2004-2007 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Corniche Real Venture Sp. z o.o, w latach 2009-2011 był Dyrektorem Naczelnym Zakładu Huta Aluminium Konin w Koninie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew S.A. ds. korporacyjnych. Od 2012 r. jest Dyrektorem Zarządzającym Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu. Sprawował funkcje nadzorcze w Skotan Sp. z o.o., NFI Krezus S.A., CenterNet S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji.

Pan Jakub Nadachewicz

Pan Jakub Nadachewicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2011 r. Pan Jakub Nadachewicz ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu na Wydziale Bankowości oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 2006-2007 pełnił stanowisko Wiceprezesa spółki Unibax-Włóknina Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w: Unibax Sp. z o.o. (od 2005 r.), Unipartner Sp. z o.o. (od 2008 r.) oraz Marqueen Sp. z o.o. (od 2010 r.). Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Fundacji Haskala.  Sprawuje funkcje nadzorcze w Klubie Sportowym Toruń Unibax S.A. Toruń (od 2006 r.) oraz w spółce Garbarnia Skotan Sp. z o.o.

Pan Piotr Szeliga

Pan Piotr Szeliga jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2007 roku.

Pan Piotr Szeliga ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studnia podyplomowe Stockholm University/Stockholm International Banking Institute. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

W latach 1996 - 2000 pełnił funkcję Experienced Senior Consultant - Kierownik Projektów w Arthur Andersen Sp. z o.o. Następnie od 2000 do 2003 roku był kontrolerem finansowym w ce-market.com S.A. Z Grupą Kapitałową Impexmetal związany jest od 2003 roku, gdzie do 2007 roku zatrudniony był kolejno na stanowiskach: Dyrektor Finansowy ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektor ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Impexmetal S.A. Od 2007 do 2012 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Impexmetal S.A. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Boryszew S.A.

Sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal m. in. Impexmetal S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM SILESIA S.A., FŁT Polska Sp. z o.o., Baterpol S.A.

Pan Zygmunt Urbaniak

Pan Zygmunt Urbaniak jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen S.A. od 2006 roku.

Pan Zygmunt Urbaniak jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w spółkach kapitałowych m.in. Karo BHZ, Karo, Unibax. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym. W latach 1995 - 1996 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego" S.A. w Oleśnicy. Od grudnia 1996 roku jest dyrektorem "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. Od 1999 do 2006 roku z około roczną przerwą pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Pan Zygmunt Urbaniak sprawuje funkcje nadzorcze w spólkach: Boryszew (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Impexmetal.

Pan Waldemar Zwierz

Pan Waldemar Zwierz jest Członkiem Rady Nadzorczej Hutmen od 2010 roku.

Pan Waldemar Zwierz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno - Rolniczy. Ukończył również studnia podyplomowe na kierunku Metody Optymalizacyjne i Ekonometryczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora.

Karierę zawodową Pan Waldemar Zwierz rozpoczął w 1974 roku w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach. Pracował na stanowiskach: asystent, starszy asystent, adiunkt, zajmując się sprawami ekonomiki i organizacji pracy.

W latach 1990 -1994 był Dyrektorem Wydziału Polityki Regionalnej i Budżetu w Urzędzie Wojewódzkim w Skierniewicach.

W latach 1994 - 1995 był Dyrektorem Ekonomiczno - Finansowym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Od 1995 do 1997 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Operacji Bankowych w Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

W latach 1997 - 2001 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Boryszew S.A., gdzie również od 2001 do 2005 roku był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Biura ds. Finansów.

W latach 2005 - 2007 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie.

W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Boryszew Erg S.A. i równolegle w latach 2007 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Suwary S.A.

Pan Waldemar Zwierz zdobył również doświadczenie zawodowe pracując przez szereg lat w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Pan Waldemar Zwierz jest Członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

Osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na IX kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo