deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Projekty B+R

Zapytanie ofertowe 09.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZAMAWIAJĄCY:

Hutmen S.A.

ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

 

Adres do korespondencji i doręczeń:

Hutmen S.A.

ul. Grabiszyńska 241, 53 - 234 Wrocław

Sekretariat tel.: (071) 33 48 710

fax: (071) 33 90 346, (071) 33 90 347

e-mail: biuro.spolki@hutmen.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Niniejsze Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, Załącznik 3 do „Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” – Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i nie jest realizowane w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Hutmen S.A., ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, www.hutmen.pl.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia

Realizacja prac badawczych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kody usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV73110000-6 – Usługi badawcze

CPV73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2. Szczegółowy zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. Badania wpływu zanieczyszczeń pochodzących z odpadów na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę, konduktywność i jakość odlewanych w warunkach laboratoryjnych próbek w miedzi beztlenowej Cu-OFE, miedzi elektrolitycznej Cu-ETP i miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP.

2.   Badanie wpływu struktury wsadowej opartej na różnej proporcji katody do kwalifikowanych odpadów produkcyjnych oraz oddziaływania różnych pokryć rafinująco-ochronnych na skład chemiczny, jednorodność i jakość odlewanych w skali półtechnicznej próbek z miedzi beztlenowej Cu-OFE, miedzi elektrolitycznej Cu-ETP i miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP.

3.   Badania laboratoryjne w zakresie oceny i kryteriów kwalifikacji odpadów poprodukcyjnych własnych i obcych prowadzonych pod kątem maksymalnego stopnia ich wykorzystania jako pełnowartościowego wsadu.

4.   Badanie wpływu struktury wsadowej, składu chemicznego i parametrów odlewania na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę (wielkość ziarna), konduktywność i jakość powierzchni odlewanych w sposób ciągły w skali półtechnicznej prętów z miedzi w gatunku Cu-OFE i Cu-DHP.

5.   Badania wpływu wybranych dodatków stopowych (Sn, Ag, Cr, Ni, As, Te, Mg) na właściwości mechaniczne, fizyczne i mikrostrukturę odlewanych w warunkach laboratoryjnych prętów z miedzi stopowej z uwzględnieniem postaci i sposobu ich wprowadzania do kąpieli oraz czasu rozpuszczania.

6.   Badania laboratoryjne wpływu warunków chłodzenia podczas krzepnięcia miedzi w gatunku Cu-DHP oraz celowości stosowania zabiegu modyfikacji (bor, cyrkon) na zmiany struktury odlewniczej.

7.   Badania laboratoryjne nad doborem odpowiednich materiałów grafitowych przeznaczonych na krystalizatory do procesu ciągłego odlewania w aspekcie podwyższenia ich trwałości eksploatacyjnej.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Czas realizacji prac: 24 miesiące.

2.   Zakończenie etapu prac kończy się raportem przedłożonym Zamawiającemu w terminie 30 dni po każdych 6 miesiącach realizacji Zamówienia.

3.   Raporty z etapu prac będą każdorazowo odbierane przez komisję, która będzie oceniać postęp prac, a także może wskazać uchybienia i sposób ich usunięcia w terminie 30 dni.

4.   Zamawiający nie dopuszcza realizacji prac przez podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5.   Zamawiający będzie realizował płatność na rzecz Wykonawcy po zakończeniu każdego 6-miesięcznego etapu prac, po zatwierdzeniu raportu z prac, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży.

6.   W celu uniknięcia konfliktu interesów, Zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi i imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji prac badawczych, jak również w ich obsłudze technicznej i formalnej. Umożliwi to Zleceniodawcy dokonanie wyboru najlepszego Wykonawcy, który ma realne zdolności terminowego wykonania zlecenia. Oceniane będzie zarówno doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w zakresie związanym z tematem Projektu, jak również wyposażenie badawcze oraz zaplecze techniczno-administracyjne obsługi projektów.

1. Doświadczenie zespołu badawczego

Wymagane posiadanie doświadczenia w zakresie odlewania ciągłego metali nieżelaznych, w szczególności:

 

  -   posiadanie zespołu badawczego z doświadczeniem w realizacji prac badawczych w zakresie odlewania ciągłego, w tym realizowanych w przemyśle (wymagane podanie dorobku zespołu badawczego),

  -   realizacji co najmniej 10 projektów badawczo-rozwojowych lub prac badawczych w ciągu ostatnich 15 lat z zakresu odlewania ciągłego, w tym realizowanych z jednostkami przemysłowymi (wymagane podanie wykazu prac).

2. Możliwości techniczne wykonawcy:

  -  posiadanie pieca do topienia miedzi i stopów miedzi,

  -  posiadanie urządzenia do ciągłego odlewania metali nieżelaznych, w tym miedzi i stopów miedzi,

  -  posiadanie urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferze redukcyjnej, miedzi i stopów miedzi,

    -  posiadanie urządzeń do ilościowej i półilościowej analizy składu chemicznego miedzi i stopów miedzi,

  -  osiadanie urządzeń do preparatyki metalograficznej, w tym do precyzyjnego cięcia, inkludowania na gorąco, szlifowania i polerowania,

  -  posiadanie urządzeń do obserwacji struktury, topografii powierzchni i charakteru przełomów, w szczególności mikroskopu metalograficznego i skaningowego mikroskopu elektronowego z analizą składu chemicznego w mikroobszarach,

  - posiadanie urządzeń do oceny właściwości materiałów, w tym uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej, twardościomierza uniwersalnego, mostka elektrycznego.

3. Doświadczenie jednostki realizującej wykonawcy

  - realizacja minimum 30 projektów badawczo-rozwojowych lub prac badawczych realizowanych przez jednostkę wykonawcy w ciągu ostatnich 4 lat w ramach projektów celowych, zamawianych, funduszy strukturalnych, międzynarodowych, rozwojowych i innych ukierunkowanych na wdrożenie w przemyśle (wymagane podanie wykazu projektów),

  -  uzyskanie minimum 10 wdrożeń w ciągu ostatnich 15 lat w przemyśle (wymagane podanie wykazu projektów),

  -  posiadanie minimum kategorii B jednostki realizującej badania,

  -  posiadanie wykwalifikowanej kadry naukowej

  -  wykazanie zdolności do transferu wiedzy do przemysłu, opracowania i zgłoszenia ochrony wynalazku.

KRYTERIA OCENY:

1.     Ocenie będzie podlegać możliwość wykonania przedstawionego przedmiotu zamówienia.

2.     Brak możliwości wykonania  co najmniej jednego z zadań oznacza niespełnienie wymagań przez Wykonawcę.

3.     Ocenie będzie podlegać udokumentowane doświadczenie zespołu badawczego Wykonawcy. Nie wykazanie wymaganego doświadczenia oznacza niespełnienie wymagań przez Wykonawcę.

4.     Ocenie będzie podlegać udokumentowane wyposażenie Wykonawcy. Nie wykazanie wymaganego wyposażenia oznacza niespełnienie wymagań przez Wykonawcę.

5.     Ocenie będzie podlegać udokumentowane doświadczenie Wykonawcy. Nie wykazanie wymaganego doświadczenia oznacza niespełnienie wymagań przez Wykonawcę.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny

7.     Oferty podlegają ocenie przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych według następującego kryterium:

 

Liczba punktów P = (CNmin / CNoferty) x 100

P – liczba punktów

CNmin – najniższa cena z pośród wszystkich ofert

CNoferty – cena podana w ofercie

Wybrana zostanie oferta, która osiągnie najwyższą liczbę punktów.

8.     Oceny ofert dokonywać będzie zespół powołany przez Zamawiającego.

SPOSÓB PROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.     W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

2.     W zakresie proceduralnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Kamil Gawron-Hołubowski, email: kamil.gawron@hutmen.pl

3.     Treść złożonych zapytań Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej bez ujawniania danych Wykonawcy

4.     Zapytania do przedmiotu oferty można składać najpóźniej na 3 dni przed końcem terminu składania ofert.

5.     W uzasadnionych przypadkach, w terminie nie krótszym niż trzy dni przed upływem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą niezwłocznie udostępnia na swojej stronie internetowej.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.     Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, złączone w sposób trwały i parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisywania oferty.

3.     Oferta musi zawierać dane teleadresowe Oferenta pozwalające na jednoznaczną identyfikację Oferenta.

4.     Oferta musi zawierać opis proponowanej metodyki badań, zakres badań, stosowane techniki pomiarowe oraz czas realizacji prac badawczych.

5.     Oferta musi zawierać załączniki:

- Doświadczenie zespołu badawczego

- Możliwości techniczne wykonawcy

- Doświadczenie jednostki realizującej wykonawcy

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

6.     Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w PLN.

7.     Oferta musi być ważna co najmniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać do dnia 22 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na jeden z dwóch możliwych sposobów:

ü  w formie papierowej do miejsca wykonywania działalności Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńska 241, 53 - 234 Wrocław, lub

ü  drogą mailową na adres biuro.spolki@hutmen.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.

2.     Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego www.hutmen.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny netto złożonej oferty.

3.     Wybór oferty będzie skutkował podpisaniem umowy warunkowej, a realizacja zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wejdzie w życie jedynie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

4.     W przypadku oferentów, którzy nie mają statusu uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust.1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadającej co najmniej ocenę B, realizacja zamówienia będzie dodatkowo warunkowana otrzymaniem pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na udzielenie zamówienia.

5.     Zamawiający określa warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie.

- zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia.

- zmiana ceny oferty, jeżeli jest następstwem zmian wynikających z zakresu badań, które okazały się niezbędne do przeprowadzenia w celu uzyskania prawidłowych wyników badań już w trakcie wykonywanych prac przez Wykonawcę.

- zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne.

- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.     

      - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo