Projekty uchwał ZWZ

Numer raportu: 
6/2009
Data publikacji: 
Friday, February 6, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hutmen z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A., które odbędzie się 20 marca 2009 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Omówienie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7) Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10) Zamknięcie obrad.
W związku z pkt. 8 porządku obrad Zarząd Hutmen S.A. podaje projektowane zmiany Statutu:
W  § 9 Statutu, po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o następującej treści:

„ 3.  Akcje Spółki mogą być umarzane.”
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 RMF z dnia 19 października 2005 r.