Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 24 czerwca 2009 r.

Numer raportu: 
17/2009
Data publikacji: 
Thursday, June 25, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętych w dniu 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2009 roku, Nr 104/2009, poz.6969. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Mieczysław Wicherski - Przewodniczący, 2. Małgorzata Goczyńska - Członek, § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 45.288 tys. zł, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 335.336 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.956 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 13.079 tys. zł, noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Hutmen S.A. nr 28/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/VII/2009 r. z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 102.666 tys. zł, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 570.721 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114.118 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.830 tys. zł, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2008. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 33/09 z dnia 18 maja 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2008 w kwocie 45.287.936,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) w taki sposób, aby kwotę 15 544 998,50 (piętnaście milionów pięćsety czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) pokryć kapitałem zapasowym, natomiast kwotę 29.742.937,50 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) pozostawić jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: -Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku, -Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2008 roku do 10 grudnia 2008 roku, -Prezesa Zarządu – dyrektora Generalnego w okresie od 10 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Janowi Sendalowi absolutorium z wykonania obowiązków: Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Marcinowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków: Członka Zarządu –Dyrektora handlowego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A.postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Lucjanowi Ciastkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Grzybowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Lesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Hutmen S.A.postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Na podstawie art. 359 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w systematyce Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązkiem dostosowania dotychczasowych zapisów statutów/umów podmiotów do obowiązującej klasyfikacji, po zapoznaniu się z rekomendacją zawartą w uchwale Rady Nadzorczej nr 38/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Zmienić dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Hutmen S.A. nadając mu brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD: 1) 24.44.Z Produkcja miedzi, 2) 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, 3) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 4) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 5) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 6) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 8) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 9) 35.14.Z Handel energią elektryczną, 10) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 11) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 12) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 13) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 14) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 15) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 16) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 17) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 18) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 20) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 22) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 23) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 24) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 25) 64.91.Z Leasing finansowy, 26) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 27) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 28) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 29) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 30) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim." § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 359 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją zawartą w uchwale Rady Nadzorczej nr 39/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: § 1 Uzupełnić dotychczasowy § 36 Statutu poprzez dodanie ust 2., o treści: "2. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej." § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 12 porządku obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19 lutego 2009 r.