Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
1/2010
Data publikacji: 
Wednesday, January 6, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, datowane na dzień 5 stycznia 2010 roku, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik, zgodnie z artykułem 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, iż w dniu 31 grudnia 2009 roku nabył w transakcji giełdowej 101.431 sztuk akcji Hutmen S.A. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał pośrednio poprzez podmioty zależne 16.244.716 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 63,47% kapitału zakładowego Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniały do 16.244.716 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 63,47% ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień sporządzenia zawiadomienia, Pan Roman Krzysztof Karkosik bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki zależne posiada 16.346.147 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 63,86% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 16.346.147 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 63,86% ogólnej liczby głosów na WZ. Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe