Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.

Numer raportu: 
29/2011
Data publikacji: 
Thursday, September 22, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 października 2011 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8) Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 2 października 2011 r ( Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.