Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej

Numer raportu: 
25/2008
Data publikacji: 
Thursday, October 16, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu 16 października 2008 r. do Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji, spółki zależnej od Hutmen S.A., wpłynął odpis pozwu przeciwko Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., który w dniu 6 października 2008 r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Katowicach XII Wydział Gospodarczy przez działającą w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorię Generalną, o uchylenie uchwały nr 4 (w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości) i uchwały nr 5 (w sprawie dalszego istnienia Spółki) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2008 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa na szacunkową kwotę 30 mln złotych. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony został na dzień 5 listopada 2008 roku. Zdaniem Emitenta, zawarte w uzasadnieniu pozwu zarzuty powoda jakoby zaskarżane uchwały godziły w dobre obyczaje oraz interesy spółki i jej akcjonariuszy, są rozbieżne z intencjami wnioskodawców zaskarżanych uchwał oraz nie uwzględniają wielu istotnych czynników obiektywnych leżących u podstaw ich sformułowania. Odpowiedź na pozew zostanie sporządzona przez kancelarię prawną świadczącą usługi w zakresie obsługi prawnej Spółki.  
Podstawa prawna:
 § 5 ust. 1 pkt 8  RMF z dnia 19 października 2005 r.