Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie"

Numer raportu: 
3/2009
Data publikacji: 
Saturday, January 17, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A., działając na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy  informuje, że Spółka nie będzie w sposób trwały stosowała zasady określonej w Części II pkt 2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu: ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.". Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Hutmen S.A., oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności, Zarząd nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zamieszczaniem na stronie internetowej raportów bieżących i okresowych w języku angielskim. Hutmen S.A. posiada angielską wersję strony internetowej zawierającą podstawowe informacje o Spółce. Intencją Zarządu jest prowadzenie aktywnej polityki kontaktów z analitykami oraz inwestorami, w razie zainteresowania - również zagranicznymi; powyższe działania zdaniem Emitenta pozwolą na uzyskanie przez inwestorów zagranicznych wystarczających informacji oraz możliwości kontaktu ze Spółką.
Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. rozważa możliwość udostępnienia w języku angielskim wybranych danych finansowych dotyczących wyników skonsolidowanych i jednostkowych ze sprawozdań okresowych sporządzanych i publikowanych za poszczególne okresy sprawozdawcze począwszy od sprawozdań sporządzanych za 2009 rok.