Rejestracja zmiany kapitału spółki zależnej

Numer raportu: 
7/2009
Data publikacji: 
Friday, April 21, 2017
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2009 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji, będącej spółką zależną od Hutmen S.A. dotyczące otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 4 lutego 2009 roku, zmiany wysokości kapitału zakładowym HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 58.537.907,28 złotych do kwoty 2.976.503,76 złotych, tj. o kwotę 55.561.403,52 złotych, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 2,36 złotych do 0,12 złotych. Celem obniżenia kapitału zakładowego było pokrycie straty powstałej na działalności HMN Szopienice S.A. w roku obrotowym 2007. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego HMN Szopienice S.A. w likwidacji, struktura kapitału zakładowego tej spółki nie uległa zmianie. Hutmen S.A. posiada 15.322.245 akcji HMN Szopienice S.A. w likwidacji, uprawniających do takiej samej ilości głosów, stanowiących 61,77% ogólnej liczby głosów na WZ tej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 RMF z dnia 19 października 2005 r.