Ogłoszenie wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko spółce zależnej

Numer raportu: 
16/2009
Data publikacji: 
Monday, June 22, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Spółki Akcyjnej Hutmen, informuje że w dniu dzisiejszym otrzymał od HMN Szopienice S.A. w likwidacji, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., informację o ogłoszeniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w spawie z powództwa działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorii Generalnej o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HMN Szopienice S.A. W wydanym wyroku, Sąd oddalił powództwo działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorii Generalne w całości, umarzając wcześniej powództwo w zakresie uchwał o sprzedaży nieruchomości ze względu na wycofanie powództwa w tej części, po unieważnieniu tych uchwał przez WZA HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne