Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 
20/2009
Data publikacji: 
Wednesday, July 29, 2009
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, iż w dniu 29 lipca 2009 roku, Rada Nadzorcza Hutmen S.A., głosując w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się, podjęła uchwałę, datowaną na dzień 23 lipca 2009 roku, w sprawie wyboru Firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzanych za rok obrotowy 2009. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 roku. Hutmen S.A. korzystała z usług ww audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2003, 2005, 2006 i 2007. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r.