Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
12/2016
Data publikacji: 
Thursday, April 21, 2016
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A. oraz p.o. Prezesa Zarządu Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach Boryszew S.A., zawiadomienia o dokonaniu przez spółkę Boryszew S.A. transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. oraz p.o. Prezesa Zarządu Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach Boryszew S.A. (Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor Finansowy). 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 21 kwietnia 2016 roku. 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. Data zawarcia transakcji: 18.04.2016; Data rozliczenia transakcji: 19.04.2016; Liczba nabytych akcji: 84.753; Średnia cena za 1 akcję: 5,00 PLN, rodzaj transakcji: rynek regulowany, transakcja pakietowa 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi