Uzupełnienie porządku NWZ

Numer raportu: 
8/2009
Data publikacji: 
Wednesday, February 25, 2009
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że został uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., zwołanego na dzień 20 marca 2009 roku w Warszawie, zawarty w  RB nr 6/2009 opublikowanym w dniu 6 lutego 2009 roku, o punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki. Po uzupełnieniu, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego w Warszawie w dniu 20 marca 2009 roku przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Omówienie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10) Zamknięcie obrad.

W związku z pkt. 8 porządku obrad Zarząd Hutmen S.A. przedstawia projektowane zmiany Statutu:
W § 9 Statutu, po punkcie 2, dodaje się punkt 3 o następującej treści:
„ 3. Akcje Spółki mogą być umarzane.”
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 RMF z dnia 19 października 2005 r.