Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 20 marca 2009 r.

Numer raportu: 
10/2009
Data publikacji: 
Saturday, March 21, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętych w dniu 20 marca 2009 r. "UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 lutego 2009 roku, Nr 37/2009, poz. 2183. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej, a jej funkcję powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5) k.s.h , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Zarząd Hutmen S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Przedmiotowe umocowanie obejmuje zawarcie z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest również upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. § 2 Zarząd Hutmen S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. § 3 Hutmen S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: 1. Skupem, realizowanym w ramach niniejszej uchwały, zostaną objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW; 2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. 3. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 37,5 % ogólnej liczby akcji Spółki; 4. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszej uchwały mogą być nabywane w transakcjach pakietowych; 5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki; 6. Skup akcji własnych zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 marca 2010 r. lub w momencie skupienia wszystkich akcji objętych niniejszym upoważnieniem, lub wyczerpana limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego upoważnienia; 7. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed 31 marca 2010 r. lub przed wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na ich nabycie, lub skupieniem wszystkich akcji, których nabycie przewiduje upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale, uwzględniając wystąpienie wszystkich okoliczności łącznie lub każdej z nich rozdzielnie; 8. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji przed dniem 31 marca 2010 roku lub podjęcia decyzji o zakończenia skupu akcji Spółki z uwzględnieniem okoliczności opisanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. 9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW; 10. Spółka dziennie będzie mogła nabywać nie więcej niż 20 % (dwadzieścia procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia; 11. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany w pkt. 12 próg 20 % (dwadzieścia procent), nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze; 12. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa. 13. Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. § 4 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Hutmen S.A. następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Hutmen S.A. i o obniżeniu kapitału zakładowego Hutmen S.A. oraz o zmianie Statutu Hutmen S.A. § 5 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 359 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się § 9 Statut Hutmen S.A. poprzez dodanie, po punkcie 2 tego paragrafu, punktu oznaczonego jako 3, o następującej treści: " 3. Akcje Spółki mogą być umarzane." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy." Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 9 porządku obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5) RMF z dnia 19 lutego 2009 r.