Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie uchylenia zabezpieczenia powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji

Numer raportu: 
21/2009
Data publikacji: 
Monday, August 10, 2009
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., zawiadomienie, w którym spółka ta poinformowała o otrzymaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 2009 roku dotyczącego uchylenia zabezpieczenia powództwa działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorii Generalnej o uchylenie uchwał nr 4, 7 i 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia HMN "Szopienice" S.A. z dnia 26 września 2008 roku. Na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach wydanego w dniu 21 listopada 2008 roku, a następnie zmienionego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach wydanym w dniu 15 stycznia 2009 roku, jako zabezpieczenie powództwa ustanowiono zakazanie likwidatorowi Spółki zbywania środków trwałych i nieruchomości należących do Spółki oraz nakazanie wpisania do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki informacji o toczącym się postępowaniu. O tym postanowieniu, Zarząd Hutmen S.A. poinformował w RB nr 29/2008 opublikowanym w dniu 28 listopada 2008 roku. W postanowieniu wydanym w dniu 28 lipca 2009 roku, Sąd Apelacyjny w Katowicach, biorąc pod uwagę fakt, iż w sprawie w której ustanowiono ww. zabezpieczenie, w dniu 22 lipca 2009 roku Sąd I instancji wydał wyrok oddalający powództwo działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorii Generalnej o uchylenie uchwał nr 4, 7, oraz umorzył postępowanie w części dotyczącej uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia HMN "Szopienice" S.A. z dnia 26 września 2008 roku, stwierdził, że wygasły przesłanki do dalszego utrzymywania zabezpieczenia, wobec czego Sąd postanowił uchylić postanowienia w tym przedmiocie. Postanowienie to jest prawomocne. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej...