Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ

Numer raportu: 
13/2010
Data publikacji: 
Thursday, June 24, 2010
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 23 czerwca 2010 r.: 1. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 16 001 196 sztuk akcji, stanowiących 62,51% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 16 001 196 głosów, stanowiących 99,54 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 czerwca 2010 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.