Termin i porządek obrad ZWZ

Numer raportu: 
8/2012
Data publikacji: 
Monday, April 30, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2012 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2011, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2011, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2011, d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2011, e) sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2011, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 10) Podjęcie uchwały w sprawie Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 11) Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 14 maja 2012 r. ( Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.