Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: 
19/2013
Data publikacji: 
Tuesday, November 19, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 21 listopada 2013 roku o wpisie hipoteki umownej na nieruchomościach Hutmen S.A., dla których Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095828/2 do wysokości 20 (dwadzieścia) milionów złotych na rzecz Coface Poland Factoring Sp. z o.o, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z umowy faktoringowej z dnia 31.03.2010 r. oraz umowy faktoringowej z dnia 14.07.2010 r. i porozumienia trójstronnego z dnia 17.11.2010 r. zawartego pomiędzy Hutmen S.A., Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy udziale KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz o wpisie hipotek umownych na nieruchomościach Hutmen S.A., dla których Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095828/2 do wysokości 15 (piętnaście) milionów złotych i do wysokości 9 (dziewięć) milionów złotych na rzecz Coface Poland Factoring Sp. z o.o., stanowiących zabezpieczenie należności wynikających z umowy faktoringowej z dnia 31.03.2010 r. oraz umowy faktoringowej z dnia 14.07.2010 r. Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Hutmen S.A. wynosi 28,202 milionów złotych według stanu na dzień 31.10.2013 r. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta a Coface Poland Factoring Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania ustanowienia hipotek na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 pkt.1, ust.1 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku