Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej

Numer raportu: 
57/2015
Data publikacji: 
Tuesday, December 8, 2015
Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 17 listopada br. Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny pomiędzy Emitentem a spółką Karo BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: Inwestor), w sprawie sprzedaży akcji WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (dalej: Spółka), spółki zależnej od Emitenta. W treści Listu intencyjnego strony oświadczyły, że zobowiązują się dążyć do sprzedaży na rzecz Inwestora 100% akcji Spółki. Hutmen S.A. zobowiązał się dodatkowo do podjęcia działań skutkujących przystąpieniem pozostałych akcjonariuszy Spółki do transakcji. Przeniesienie prawa własności akcji Spółki nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych, na podstawie odrębnej umowy sprzedaży. Strony szacują, że cena 100% akcji Spółki będzie się mieścić w przedziale 110-125 mln złotych, w zależności od poziomu kapitału obrotowego Spółki. List intencyjny zapewnia Inwestorowi wyłączne prawo do prowadzenia procesu negocjacji do dnia 31 marca 2016 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne