Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Numer raportu: 
1/2016
Data publikacji: 
Monday, January 11, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu w dniu 7 stycznia br. w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 545.000 sztuk akcji Hutmen S.A., co spowodowało, że zmienił się o więcej niż 2% udział SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Na dzień 6 stycznia 2016 roku spółka SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. posiadała 5.264.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 20,57% akcji tej spółki i uprawniało do 20,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień rozliczenia transakcji, tj. na dzień 7 stycznia 2016 roku spółka SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. posiadała 5.809.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 22,70% akcji tej spółki i uprawniało do 22,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.