Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Numer raportu: 
4/2016
Data publikacji: 
Tuesday, January 12, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie datowane na dzień 11 stycznia br., w którym Pan Karkosik, zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, iż dnia 11 stycznia 2016 r. powziął informację od spółki zależnej Boryszew S.A., która otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu przez nią w dniu 7 stycznia 2016 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 545.000 sztuk akcji Hutmen S.A. Transakcja ta spowodowała, iż zmienił się pośrednio o więcej niż 1% udział Pana Karkosika w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed dniem transakcji Pan Karkosik nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiadał 21.983.965 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 85,89% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 85,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. Na dzień 11 stycznia br. Pan Karkosik nie posiada bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiada 22.528.965 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 88,02% udziału w kapitale zakładowym spółki Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniają do 22.528.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A., co stanowi 88,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.