Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

Numer raportu: 
18/2016
Data publikacji: 
Tuesday, June 21, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2016 r. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 20 czerwca 2016 r. zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do podjętych na ZWZ uchwał: - uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2015, - uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok obrotowy 2015, - uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2015, - uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2015, - uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, - uchwały nr 9-16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, - uchwała nr 17 w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2015 - uchwała nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.