Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

Numer raportu: 
19/2016
Data publikacji: 
Tuesday, June 21, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. odwołało z tym samym dniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ogrodnika. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. powołało z dniem 20 czerwca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Siemieńca. Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto odbył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu. Doświadczenie zawodowe: W latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex S.A. w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. Był również Członkiem Zarządu spółek inwestycyjnych NordWind Sp. z o.o. i NordEnergy Sp. z o.o. W roku 2014 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Alchemia S.A. Równocześnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Boryszew S.A. Pan Janusz Siemieniec nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Siemieniec nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.