Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Numer raportu: 
54/2007
Data publikacji: 
Friday, June 29, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że działając na podstawie paragrafu 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadcza niniejszym, iż Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach publicznych 2005". Proces konsultacyjny dotyczący zakresu i sposobu stosowania poszczególnych zasad został przeprowadzony przez wszystkie organy statutowe Spółki, uzyskując stosowne rekomendacje wyrażone w odpowiednich uchwałach tych organów. Walne zgromadzenie Hutmen S.A., uchwałą nr 24 z dnia 31 maja 2007 r., postanowiło przyjąć do stosowania i przestrzegania Zasady Ładu Korporacyjnego, w niezmienionym zakresie, określonym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A. oraz
upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A.
Zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A. w raz z komentarzami dotyczącymi sposobu ich przestrzegania został zawarty w załączonym pliku.

Podstawa prawna:
§ 29  Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.