Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2007 03.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
2/2007 11.01.2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
3/2007 17.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
4/2007 17.01.2007 Istotne decyzje administracyjne
4/2007 17.01.2007 Istotne decyzje administracyjne
5/2007 17.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
6/2007 19.01.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego
7/2007 23.01.2007 Uchwała w sprawie przyjęcia do KDPW akcji serii D
8/2007 23.01.2007 Termin i porządek obrad NWZA
9/2007 25.01.2007 Transakcje osobów zobowiązanych
10/2007 26.01.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
11/2007 30.01.2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
12/2007 30.01.2007 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZA Spółki
13/2007 30.01.2007 Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku
14/2007 30.01.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
15/2007 31.01.2007 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% głosów na WZ Spółki
16/2007 02.02.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego
17/2007 02.02.2007 Stanowisko Zarządu w sprawie komentarza BM BPH
18/2007 05.02.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego
19/2007 07.02.2007 Projekty uchwał NWZA
20/2007 12.02.2007 Wyniki subskrypcji akcji serii D
21/2007 12.02.2007 Korekta raportu bieżącego nr 20/2007
23/2007 14.02.2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D
24/2007 16.02.2007 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 16 lutego 2007 r.
25/2007 16.02.2007 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
26/2007 16.02.2007 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
27/2007 19.02.2007 Zawiadomienia osób zobowiązanych
28/2007 26.02.2007 Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie publikacji zamieszczonej na stronie internetowej parkiet.com, dotyczącej wykonania prognozy zysku netto opublikowanej w raporcie bieżącym nr 51/2006 z dnia 11 września 2006 r.
29/2007 20.03.2007 Informacja o wartości skonsolidowanych przychodów netto Grupy Kapitałowej Hutmen
30/2007 23.03.2007 Zawarcie znaczącej umowy
31/2007 23.03.2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
32/2007 27.03.2007 Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.
33/2007 27.03.2007 Zawiadomienia osób zobowiązanych
34/2007 28.03.2007 Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.
35/2007 30.03.2007 Nabycie udziałów w spółce Bolesław Recycling Sp. z o.o. przez HMN Szopienice S.A.
36/2007 04.04.2007 Uchwały GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii D
37/2007 14.04.2007 Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny
38/2007 17.04.2007 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2006 rok
39/2007 18.04.2007 Udzielenie poręczenia dla kredytu
40/2007 19.04.2007 Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny
41/2007 25.04.2007 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
42/2007 25.04.2007 Informacje o powołanaych Członkach Zarządu
43/2007 27.04.2007 Zawarcie znaczącej umowy
44/2007 10.05.2007 Termin i porządek ZWZ
45/2007 16.05.2007 Prezentacja wyników i koncepcji rozwoju GK Hutmen
46/2007 18.05.2007 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZ Spółki
47/2007 22.05.2007 Poręczenie za zobowiązania HMN Szopienice S.A.
48/2007 23.05.2007 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 31 maja 2007 r.
49/2007 01.06.2007 Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ
50/2007 01.06.2007 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 31 maja 2007 r.
51/2007 15.06.2007 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 15 czerwca 2007 r.
52/2007 15.06.2007 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
53/2007 15.06.2007 Zawarcie znaczącej umowy
54/2007 29.06.2007 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
55/2007 04.07.2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
56/2007 13.08.2007 Transakcje osoby zobowiązanej
57/2007 13.08.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
58/2007 14.08.2007 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2007 r.
59/2007 24.08.2007 Zawiadomienie o nabyciu akcji Hutmen S.A.
60/2007 13.08.2007 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
61/2007 30.08.2007 Termin i porządek NWZA
62/2007 13.09.2007 Projekty uchwał NWZA
63/2007 22.09.2007 Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 21 września 2007 r.
64/2007 21.09.2007 Powołanie osób nadzorujących
65/2007 22.09.2007 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
66/2007 26.10.2007 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej
67/2007 13.11.2007 Udzielenie Wspólnego Limitu Kredytowego na wartość umowy znaczącej
68/2007 21.11.2007 Udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej na wartość umowy znaczącej
69/2007 13.12.2007 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
Hutmen PSr 2007 01.01.2007 Hutmen PSr 2007