Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji
1/2007 03.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
2/2007 11.01.2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
3/2007 17.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
4/2007 17.01.2007 Istotne decyzje administracyjne
4/2007 17.01.2007 Istotne decyzje administracyjne
5/2007 17.01.2007 Zawarcie znaczącej umowy
6/2007 19.01.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego
7/2007 23.01.2007 Uchwała w sprawie przyjęcia do KDPW akcji serii D
8/2007 23.01.2007 Termin i porządek obrad NWZA
9/2007 25.01.2007 Transakcje osobów zobowiązanych
10/2007 26.01.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
11/2007 30.01.2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
12/2007 30.01.2007 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZA Spółki
13/2007 30.01.2007 Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku
14/2007 30.01.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
15/2007 31.01.2007 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% głosów na WZ Spółki
16/2007 02.02.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego
17/2007 02.02.2007 Stanowisko Zarządu w sprawie komentarza BM BPH
18/2007 05.02.2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego
19/2007 07.02.2007 Projekty uchwał NWZA
20/2007 12.02.2007 Wyniki subskrypcji akcji serii D
21/2007 12.02.2007 Korekta raportu bieżącego nr 20/2007
23/2007 14.02.2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D
24/2007 16.02.2007 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 16 lutego 2007 r.
25/2007 16.02.2007 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
26/2007 16.02.2007 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
27/2007 19.02.2007 Zawiadomienia osób zobowiązanych
28/2007 26.02.2007 Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie publikacji zamieszczonej na stronie internetowej parkiet.com, dotyczącej wykonania prognozy zysku netto opublikowanej w raporcie bieżącym nr 51/2006 z dnia 11 września 2006 r.
29/2007 20.03.2007 Informacja o wartości skonsolidowanych przychodów netto Grupy Kapitałowej Hutmen
30/2007 23.03.2007 Zawarcie znaczącej umowy
31/2007 23.03.2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
32/2007 27.03.2007 Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.
33/2007 27.03.2007 Zawiadomienia osób zobowiązanych
34/2007 28.03.2007 Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji Hutmen S.A.
35/2007 30.03.2007 Nabycie udziałów w spółce Bolesław Recycling Sp. z o.o. przez HMN Szopienice S.A.
36/2007 04.04.2007 Uchwały GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii D
37/2007 14.04.2007 Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny
38/2007 17.04.2007 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2006 rok
39/2007 18.04.2007 Udzielenie poręczenia dla kredytu
40/2007 19.04.2007 Komunikat Zarządu Hutmen S.A. w sprawie kontraktów terminowych zawartych przez podmiot zależny
41/2007 25.04.2007 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
42/2007 25.04.2007 Informacje o powołanaych Członkach Zarządu
43/2007 27.04.2007 Zawarcie znaczącej umowy
44/2007 10.05.2007 Termin i porządek ZWZ
45/2007 16.05.2007 Prezentacja wyników i koncepcji rozwoju GK Hutmen
46/2007 18.05.2007 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZ Spółki
47/2007 22.05.2007 Poręczenie za zobowiązania HMN Szopienice S.A.
48/2007 23.05.2007 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 31 maja 2007 r.
49/2007 01.06.2007 Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ
50/2007 01.06.2007 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 31 maja 2007 r.
51/2007 15.06.2007 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 15 czerwca 2007 r.
52/2007 15.06.2007 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
53/2007 15.06.2007 Zawarcie znaczącej umowy
54/2007 29.06.2007 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
55/2007 04.07.2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
56/2007 13.08.2007 Transakcje osoby zobowiązanej
57/2007 13.08.2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
58/2007 14.08.2007 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2007 r.
59/2007 24.08.2007 Zawiadomienie o nabyciu akcji Hutmen S.A.
60/2007 13.08.2007 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
61/2007 30.08.2007 Termin i porządek NWZA
62/2007 13.09.2007 Projekty uchwał NWZA
63/2007 22.09.2007 Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 21 września 2007 r.
64/2007 21.09.2007 Powołanie osób nadzorujących
65/2007 22.09.2007 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
66/2007 26.10.2007 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej
67/2007 13.11.2007 Udzielenie Wspólnego Limitu Kredytowego na wartość umowy znaczącej
68/2007 21.11.2007 Udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej na wartość umowy znaczącej
69/2007 13.12.2007 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
1/2008 02.01.2008 Oświadczenie Emitenta w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie
2/2008 28.01.2008 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
3/2008 28.01.2008 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 r.
4/2008 28.01.2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
5/2008 30.01.2008 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
6/2008 04.03.2008 Rozwiązanie znaczącej umowy
7/2008 14.04.2008 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i kwartalnego
8/2008 24.04.2008 Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego
9/2008 30.04.2008 Rozwiązanie znaczącej umowy
10/2008 21.05.2008 Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2007 r.
11/2008 27.05.2008 Termin i porządek obrad ZWZ
12/2008 06.06.2008 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 r.
13/2008 16.06.2008 Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz informacja o kandydatach do jej składu
14/2008 20.06.2008 Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 19 czerwca 2008 r.
15/2008 20.06.2008 Powołanie osób nadzorujących
16/2008 20.06.2008 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
17/2008 01.07.2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18/2008 09.07.2008 Zawiadomienie o zawieszeniu sporu zbiorowego
19/2008 01.08.2008 Awaria pieca do wyżarzania wyrobów miedzianych
20/2008 27.08.2008 Uchwała rady nadzorczej spółki zależnej w sprawie dalszego istnienia tej spółki
21/2008 29.08.2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
22/2008 08.09.2008 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2008 r.
23/2008 26.09.2008 Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej
24/2008 09.10.2008 Decyzja o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki zależnej
25/2008 16.10.2008 Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej
26/2008 05.11.2008 Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej
27/2008 07.11.2008 Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną
28/2008 18.11.2008 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
29/2008 28.11.2008 Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie wstrzymania likwidacji spółki zależnej
30/2008 10.12.2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
1/2009 17.01.2009 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
2/2009 17.01.2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.
3/2009 17.01.2009 Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie"
4/2009 26.01.2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
5/2009 06.02.2009 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
6/2009 06.02.2009 Projekty uchwał ZWZ
7/2009 21.04.2017 Rejestracja zmiany kapitału spółki zależnej
8/2009 25.02.2009 Uzupełnienie porządku NWZ
9/2009 09.03.2009 Projekty uchwał NWZ
10/2009 21.03.2009 Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 20 marca 2009 r.
11/2009 21.03.2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
12/2009 31.03.2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.
13/2009 20.04.2009 Program nabycia akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia
14/2009 03.06.2009 Termin i porządek obrad ZWZ
15/2009 10.06.2009 Projekt uchwał ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2009 r.
16/2009 22.06.2009 Ogłoszenie wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko spółce zależnej
17/2009 25.06.2009 Treść uchwał ZWZ podjętych w dniu 24 czerwca 2009 r.
18/2009 25.06.2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ
19/2009 25.06.2009 Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję
20/2009 29.07.2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21/2009 10.08.2009 Zawiadomienie o postanowieniu sądu w sprawie uchylenia zabezpieczenia powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji
22/2009 12.08.2009 Zawiadomienie o apelacji od wyroku sądu w sprawie z powództwa MSP przeciwko HMN Szopienice w likwidacji
1/2010 06.01.2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
2/2010 14.10.2010 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
3/2010 20.01.2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.
4/2010 01.02.2010 Ustanowienie zastawu rejestrowego na znacznych aktywach
5/2010 03.03.2010 Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.
6/2010 31.03.2010 Treść uchwał NWZ podjętych w dniu 30 marca 2010 r.
7/2010 31.03.2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
8/2010 26.04.2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
9/2010 21.04.2017 Termin i porządek obrad ZWZ
10/2010 11.06.2010 Zawiadomienie o zawarciu umowy zbycia istotnych aktywów HMN Szopienice S.A. w likwidacji
11/2010 22.06.2010 Zawiadomienie o rezygnacji osoby nadzorującej
12/2010 24.06.2010 Treść uchwał podjętych na ZWZ
13/2010 24.06.2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ
14/2010 24.06.2010 Powołanie osoby nadzorującej
15/2010 14.07.2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/2010 25.08.2010 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.
17/2010 27.08.2010 Odwołanie i powołanie prokurenta
18/2010 27.10.2010 Zmiana terminu publikacji sprawozdania kwartalnego za III kw. 2010 r.
19/2010 04.11.2010 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
1/2011 04.01.2011 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2011 24.01.2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.
3/2011 03.02.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
4/2011 14.02.2011 Zmiana terminu publikacji sprawozdania kwartalnego za 4 kwartał 2010 r.
5/2011 14.02.2011 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 r.
6/2011 06.05.2011 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
7/2011 07.05.2011 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.
8/2011 10.05.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
9/2011 27.05.2011 Termin i porządek obrad ZWZ
10/2011 06.06.2011 Uzupełnienie porządku ZWZ
11/2011 23.06.2011 Treść uchwał ZWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r.
12/2011 23.06.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r.
13/2011 23.06.2011 Powołanie osób nadzorujących
14/2011 25.07.2011 Powołanie prokurentów samoistnych
15/2011 05.08.2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 r.
16/2011 05.08.2011 Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.
17/2011 09.08.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
18/2011 17.08.2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
19/2011 22.08.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
20/2011 23.08.2011 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
21/2011 29.08.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
22/2011 31.08.2011 Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 r.
23/2011 31.08.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
24/2011 02.09.2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
25/2011 02.09.2011 Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.
26/2011 02.09.2011 Informacje o Prezesie Zarządu powołanym w dniu 1 września 2011 r.
27/2011 15.09.2011 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
28/2011 22.09.2011 Zawiadomienia od osób zobowiązanych
29/2011 22.09.2011 Termin i porządek obrad NWZ Hutmen S.A.
30/2011 29.09.2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
31/2011 30.09.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
32/2011 11.10.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
33/2011 17.10.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
34/2011 18.10.2011 Treść uchwał NWZ Hutmen S.A. podjętych w dniu 18 października 2011 r.
35/2011 18.10.2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
36/2011 04.11.2011 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
37/2011 01.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
38/2011 15.12.2011 Zawiadomienia osób zobowiązanych
1/2012 13.01.2012 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2012 30.01.2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.
3/2012 02.02.2012 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
4/2012 16.02.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
5/2012 28.03.2012 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez podmiot zależny od Emitenta
6/2012 13.04.2012 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok
7/2012 14.04.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
8/2012 30.04.2012 Termin i porządek obrad ZWZ
9/2012 15.05.2012 Treść załączników, które mają być przedmiotem ZWZ Hutmen S.A.
10/2012 31.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.
11/2012 31.05.2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.
12/2012 31.05.2012 Powołanie Członków Zarządu Hutmen S.A. kolejnej kadencji
13/2012 31.05.2012 Zawarcie umów znaczących przez Emitenta i podmiot zależny od Emitenta
14/2012 17.07.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2012 31.07.2012 Zmiana w zakresie udzielonych prokur
16/2012 21.08.2012 Nowy operator ESPI
17/2012 23.08.2012 Zawarcie kolejnej umowy faktoringowej przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej
18/2012 28.09.2012 Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta - przekroczenie progu umowy znaczącej
19/2012 31.10.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
20/2012 05.11.2012 Zawiadomienia osób zobowiązanych
20/2012 K 12.12.2012 Korekta raportu nr 20/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
21/2012 13.11.2012 Zawarcie kontraktów terminowych przez podmiot zależny
22/2012 14.11.2012 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2012
23/2012 16.11.2012 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
24/2012 21.11.2012 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
25/2012 07.12.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A.
26/2012 11.12.2012 Zawiadomienie osób zobowiązanych
26/2012K 12.12.2012 Korekta raportu nr 26/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
27/2012 14.12.2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
28/2012 17.12.2012 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
1/2013 15.01.2013 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2013 28.01.2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
3/2013 07.02.2013 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od emitenta (informacja poufna)
4/2013 05.03.2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
5/2013 26.04.2013 Wykaz informacji opublikowanych w 2012 roku
6/2013 08.05.2013 Termin i porządek obrad ZWZ
7/2013 08.05.2013 Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Hutmen S.A.
8/2013 01.07.2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie do protokołu
9/2013 05.06.2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r.
10/2013 21.06.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
11/2013 28.06.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez emitenta
12/2013 17.07.2013 Pożar na terenie Hutmen S.A.
13/2013 19.07.2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta
14/2013 25.07.2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2013 30.08.2013 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji
16/2013 03.09.2013 Zawiadomienia osób zobowiązanych
17/2013 05.09.2013 Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.
18/2013 07.11.2013 Wybuch pieca na terenie Hutmen S.A.
19/2013 19.11.2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
1/2014 27.01.2014 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2/2014 29.01.2014 Terminy publikacji raportów okresowych
3/2014 13.03.2014 Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
4/2014 04.04.2014 Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - informacja poufna
5/2014 02.06.2014 Termin i porządek obrad ZWZ w dniu 30.06.2014
6/2014 02.06.2014 Projekty uchwał ZWZ
7/2014 17.06.2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
8/2014 01.07.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na ZWZ
9/2014 01.07.2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ
10/2014 01.07.2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
11/2014 01.07.2014 Wygaśnięcie upoważnienia do nabycia akcji własnych - inf. Poufna
12/2014 01.07.2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
13/2014 24.07.2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/2014 03.10.2014 Żądanie akcjonariuszy zwołania NWZ
15/2014 03.10.2014 Termin i porządek obrad NZW
16/2014 03.10.2014 Projekty uchwał na NWZ 31.10.2014
17/2014 10.10.2014 Stanowisko Zarządu Hutmen S.A. dot. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
18/2014 31.10.2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ
19/2014 31.10.2014 Treść uchwał podjętych na NWZ
20/2014 04.11.2014 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kw. 2014
21/2014 25.11.2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
22/2014 25.11.2014 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
23/2014 27.11.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
24/2014 04.12.2014 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.
25/2014 04.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
26/2014 10.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
27/2014 17.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
28/2014 22.12.2014 Rejestracja zmian w Statucie Hutmen S.A.
29/2014 22.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
30/2014 23.12.2014 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza WZ
31/2014 31.12.2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
32/2014 31.12.2014 Zawiadomienie osób zobowiązanych
1/2015 07.01.2015 Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
2/2015 07.01.2015 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta
3/2015 09.01.2015 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ
4/2015 14.01.2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
5/2015 15.01.2015 Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
6/2015 16.01.2015 Terminy publikacji raportów okresowych
7/2015 23.01.2015 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
8/2015 30.01.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza
9/2015 30.01.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
10/2015 30.01.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
11/2015 05.01.2015 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności lub uchylenie uchwały WZ
12/2015 17.02.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariusza
13/2015 27.02.2015 Jednolity tekst Statutu Hutmen S.A.
14/2015 19.03.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
15/2015 27.03.2015 Termin i porządek obrad ZWZ
16/2015 27.03.2015 Projekty uchwał ZWZ na 23.04.2015
17/2015 31.03.2015 Zawiadomienie osób zobowiązanych
18/2015 02.04.2015 Treść załączników, które mają być przedmiotem obrad ZWZ
19/2015 23.04.2015 Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
20/2015 24.04.2015 Zmiana w składzie RN
21/2015 24.04.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ
21/2015K 24.04.2015 Korekta raportu nr 21/2015
22/2015 27.04.2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
23/2015 04.05.2015 Zmiany w zakresie prokury
24/2015 15.05.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
25/2015 20.05.2015 Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
26/2015 03.06.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
27/2015 03.06.2015 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez Emitenta
28/2015 12.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
29/2015 15.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
30/2015 30.06.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
31/2015 02.07.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
32/2015 09.07.2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
33/2015 24.07.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
34/2015 06.08.2015 Postanowienie Sądu Apelacyjnego
35/2015 26.08.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
36/2015 09.09.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
37/2015 15.09.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego
38/2015 29.09.2015 Podpisanie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
39/2015 02.10.2015 Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ
40/2015 02.10.2015 Termin i porządek obrad NWZ
41/2015 02.10.2015 Projekty uchwał NWZ w dniu 29.10.2015
42/2015 05.10.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
43/2015 06.10.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
44/2015 07.10.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
45/2015 16.10.2015 Informacja o planowanym odpisie aktualizującym - inf. poufna
46/2015 19.10.2015 Stanowisko Zarządu do ogłoszonego wezwania dot. sprzedaży akcji Hutmen S.A.
47/2015 28.10.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
48/2015 30.10.2015 Treść uchwał podjętych na NWZ
49/2015 30.10.2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
50/2015 03.11.2015 Złożenie pisma do KNF w sprawie wycofania wniosku o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji Hutmen S.A.
51/2015 17.11.2015 Informacja o ofercie nabycia akcji spółki zależnej od Emitenta
52/2015 19.11.2015 Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa akcjonariuszy
53/2015 01.12.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
54/2015 01.12.2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.
55/2015 01.12.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
56/2015 04.12.2015 Zawiadomienie osoby zobowiązanej
57/2015 08.12.2015 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej
58/2015 09.12.2015 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
59/2015 16.12.2015 Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
60/2015 17.12.2015 Informacja o decyzji KNF o umorzeniu postępowania administracyjnego
61/2015 30.12.2015 Zmiana adresu siedziby Hutmen S.A.
62/2015 30.12.2015 Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej
1/2016 11.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2/2016 11.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
3/2016 12.01.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
4/2016 12.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
5/2016 14.01.2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
6/2016 20.01.2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
7/2016 22.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
8/2016 22.01.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
9/2016 25.01.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10/2016 16.02.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
11/2016 01.03.2016 Zmianyw składzie Zarządu Hutmen S.A.
12/2016 21.04.2016 Zawiadomienie osób zobowiązanych
13/2016 23.05.2016 Termin i porządek obrad ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
14/2016 23.05.2016 Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
15/2016 30.05.2016 Odwołanie prokury łącznej
16/2016 01.06.2016 Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.
17/2016 09.06.2016 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych na podstawie umowy ramowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
18/2016 21.06.2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
19/2016 21.06.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
20/2016 21.06.2016 Akcjonariusze poiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
21/2016 04.07.2016 Odpowiedzi na pytania Akcjonaiuszy udzielone w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
22/2016 14.07.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
23/2016 20.12.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
24/2016 21.12.2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
1/2017 03.01.2017 Informacja nt. współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.
2/2017 12.01.2016 Informacja nt. ogłoszenia żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A.
3/2017 17.01.2016 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniących obowiązki zarządcze
4/2017 17.01.2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
5/2017 18.01.2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
6/2017 25.01.2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
7/2017 06.02.2016 Treść uchwał podjętych na NWZ Hutmen S.A.
8/2017 06.02.2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
9/2017 10.02.2017 Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji
10/2017 03.03.2017 Informacja o planowanym odpisie aktualizującym
11/2017 28.03.2017 Informacja o decyzji KNF w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
12/2017 12.04.2017 Wykluczenie akcji Hutmen S.A. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Hutmen Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 30.06.2016 Hutmen Skonsolidowany raport za I półrocze 2016
Hutmen PSr - 2010 01.01.2010 Hutmen PSr - 2010
Hutmen PSr 2014 01.01.2014 Hutmen PSr 2014
Hutmen PSr 2015 01.01.2015 Hutmen PSr 2015
Hutmen PSr 2007 01.01.2007 Hutmen PSr 2007
Hutmen PSr 2008 01.01.2008 Hutmen PSr 2008
Hutmen PSr 2009 01.01.2009 Hutmen PSr 2009
Hutmen PSr 2011r 01.01.2011 Hutmen PSr 2011r
Hutmen psr 2012 01.01.2012 Hutmen psr 2012
Hutmen PSr 2013 01.01.2013 Hutmen PSr 2013