Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

Numer raportu: 
26/2007
Data publikacji: 
piątek, luty 16, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A., odbytym w dniu 16 lutego 2007 r.: 1. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 3.971.072 akcji, stanowiących 46,54 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Hutmen S.A., uprawniających do 3.971.072 głosów, stanowiących 100,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, odbytym w dniu 16 lutego 2007 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.