Akcjonariusze poiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.

Numer raportu: 
20/2016
Data publikacji: 
wtorek, Czerwiec 21, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r.: 1.Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 54,16% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r. 2.SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 6.165.383 sztuk akcji, stanowiących 24,09% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 6.165.383 głosów, stanowiących 26,61% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r. 3.SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 3.451.196 sztuk akcji, stanowiących 13,48% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.451.196 głosów, stanowiących 14,89% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.