Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

Numer raportu: 
65/2007
Data publikacji: 
sobota, Wrzesień 22, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. odbytym w dniu 21 września 2007 r.: 1. Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, reprezentujący 15 695 196 sztuk akcji, stanowiących 61,32% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ, uprawniających do 15 695 196 głosów, stanowiących 100,00 % głosów na NWZ odbytym w dniu 21 września 2007 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.