Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Numer raportu: 
52/2007
Data publikacji: 
piątek, Czerwiec 15, 2007
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A., rozpoczętym w dniu 31 maja 2007 r., a kontynuowanym w dniu 15 czerwca 2007 r.:                                                                        1. Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9,  reprezentujący 15 695 196 sztuk akcji, stanowiących  61,32% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na ZWZ, uprawniających do 15 695 196 głosów, stanowiących 98,56 % głosów na ZWZ rozpoczętym w dniu 31 maja 2007 r., kontynuowanym w dniu 15 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.