Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Numer raportu: 
22/2015
Data publikacji: 
poniedziałek, Kwiecień 27, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r.: 1.Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 57,69% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r. 2.SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 4.806.830 sztuk akcji, stanowiących 18,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 4.806.830 głosów, stanowiących 22,10% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r. 3.SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 3.451.196 sztuk akcji, stanowiących 13,48% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.451.196 głosów, stanowiących 15,86% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.