Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.

Numer raportu: 
11/2012
Data publikacji: 
czwartek, Maj 31, 2012
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 30 maja 2012 r.: 1. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 13.196.355 sztuk akcji, stanowiących 51,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 13.196.355 głosów, stanowiących 78,59 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 maja 2012 r. 2. Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 3.500.000 sztuk akcji, stanowiących 13,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów, stanowiących 20,84 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 maja 2012 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.