Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 czerwca 2013 r.

Numer raportu: 
9/2013
Data publikacji: 
środa, Czerwiec 5, 2013
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 4 czerwca 2013 r.: 1.Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 9.646.355 sztuk akcji, stanowiących 37,69% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 9.646.355 głosów, stanowiących 57,31% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 4 czerwca 2013 r. 2.Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 7.050.000 sztuk akcji, stanowiących 27,54% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 7.050.000 głosów, stanowiących 41,88% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 4 czerwca 2013 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.