Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ

Numer raportu: 
35/2011
Data publikacji: 
wtorek, Październik 18, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 18 października 2011 r.: 1. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 1.863.483 sztuk akcji, stanowiących 50,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.863.483 głosów, stanowiących 99,32 % głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 18 października 2011 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.