Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ

Numer raportu: 
18/2014
Data publikacji: 
piątek, Październik 31, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 31 października 2014 r.: 1.Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 71,31% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 31 października 2014 r. 2.Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 4.146.355 sztuk akcji, stanowiących 16,20% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 4.146.355 głosów, stanowiących 23,56% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 31 października 2014 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.