Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r.

Numer raportu: 
12/2011
Data publikacji: 
czwartek, Czerwiec 23, 2011
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r.: 1. Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 12 501 196 sztuk akcji, stanowiących 48,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12 501 196 głosów, stanowiących 77,70 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r. 2. Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 3 500 000 sztuk akcji, stanowiących 13,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3 500 000 głosów, stanowiących 21,75 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.