Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta

Numer raportu: 
1/2015
Data publikacji: 
środa, Styczeń 7, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym drugostronnie podpisał Aneks nr 1 zawarty dnia 7 stycznia 2015 r. do umowy z dnia 27 stycznia 2014 r. zawartej pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2014 w dniu 27 stycznia 2014 roku. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem podpisanego Aneksu nr 1 wynosi 10 300 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 14 300 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość umowy w roku 2015, według aktualnych cen miedzi, wynosi: ok. 238 mln (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów) złotych netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 331 mln (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów) złotych netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. Zabezpieczenie roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. pozostaje bez zmian, tj. zastaw rejestrowy na środkach trwałych Emitenta o wartości nie niższej niż 5 milionów zł oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 5 milionów złotych. Aneks nr 1 obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW