Aneks do znaczącej umowy zawartej przez Emitenta

Numer raportu: 
59/2015
Data publikacji: 
środa, Grudzień 16, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany Aneks nr 2 do umowy z dnia 27 stycznia 2014 r. zawartej pomiędzy Hutmen S.A. a KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2014 w dniu 27 stycznia 2014 roku. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. wlewków okrągłych miedzianych. Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem podpisanego Aneksu nr 2 wynosi: 10 300 ton, a z uwzględnieniem opcji Kupującego 15 000 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. Szacowana wartość umowy w roku 2016, według aktualnych cen miedzi, wynosi: ok. 197 mln (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów) złotych netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 287 mln (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów) złotych netto za dostawy z uwzględnieniem opcji Kupującego. Zabezpieczenie roszczeń przysługujących sprzedającemu względem Hutmen S.A. pozostaje bez zmian, tj. zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki o wartości nie niższej niż 5 milionów zł oraz weksel własny z deklaracją wekslową do kwoty 5 milionów złotych. Aneks nr 2 obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW